Tokom 2014. godine Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Stručnim timom za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), policijskim stanicama, centrima za socijalni rad i nevladinim organizacijama koje su određene za pilotiranje, a uz podršku OSCE Misije u BiH uspostavio je Elektronsku bazu podataka o prijavljivanju slučajeva nasilja u porodici u policiji, praćenju zaštitnih mjera od strane centara za socijalni rad, smještaju u sigurne kuće od strane nevladinih organizacija koje imaju ovaj oblik smještaja i prijavljivanje na SOS telefon 1265.

Od januara 2015. godine u punom kapacitetu je u funkciji modul za SOS telefon, a u saradnji sa Policijskom akademijom u Sarajevu, OSCE Misijom u BiH i UN Women provedeno je deset obuka na kojima je prisustvovalo preko 300 policijskih službenika, socijalnih radnika i predstavnica nevladinih organizacija, nakon čega je počeo unos u tri preostala modula.

Tokom 2016. godine planirane su dodatne edukacije i provođenje aktivnosti na potpunom unosu podataka kroz ovaj sistem, koji bi trebao u potpunosti zamijeniti pisani oblik vođenja evidencija.

Elektronska baza podataka predstavlja značajan korak ka kvalitetnijem odgovoru na zahtjeve međunarodnih i domaćih pravnih akata koji se odnose na evidentiranje slučajeva nasilja u porodici i bolji sistem izvještavanja. Dugoročno, elektronska baza podataka olakšava rad profesionalaca i smanjuje dodatno opterećavanje žrtava nasilja u porodici, jer kroz uvezani sistem, žrtva prolazi samo jednom kroz set pitanja u sistemu djelovanja i zaštite.

Podatake iz ovog sistema za SOS telefon 1265 u 2015. godini možete preuzeti u tabelarnom prikazu ili kao pregled.

Ostale statističke podatke o nasilju u porodici možete preuzeti ovdje.