U Sarajevu je 15. i 16. oktobra organizovana konferencija o prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici”.

Konferencija je okupila oko stotinu relevantnih  predstavnika i predstavnica relevantnih institucija iz cijele Federacije BiH, koji su razmijenili iskustva iz prakse, te pokušali doći i do zajedničkih zaključaka, koji će unaprijediti prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici.

 Direktorica Gender centra FBiH Ana Vuković istakla je važnost jačanja saradnje svih institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici.

 Dodala je da će posebna pažnja biti posvećena implementaciji odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, s posebnim akcentom na članove koji se odnose na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u toj oblasti. Također, gospođa Vuković istakla je da su niske kazne za počinioce nasilja, mali broj izrečenih zaštitnih mjera, te neadekvatne baze podataka, neki od ključnih problema u oblasti sprečavanja nasilja u porodici.

 Konferencija je održana u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini” a kojeg implementira Gender Centar Federacije BiH, a finansijski podržan od strane Švedske agencija za međunarodni razvoj i saradnju.