Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ faza II, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, raspisuje javni poziv za odabir konsultanta/ice za izradu Analize programa i propisa o ekonomskom osnaživanju žena žrtava nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj:

 • Urađena Analiza propisa i programa za ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Način rada:

 • Analiza zakonskih propisa koji obuhvataju oblast ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja
 • Analiza programa vladinih institucija za ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja
 • Analiza programa nevladinih organizacija za ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja
 • Intervju sa provodiocima programa podrške ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja
 • Intervju sa ženama žrtvama nasilja koje su bile obuhvaćene programima ekonomskog osnaživanja

Trajanje

 • Vremenski okvir 60 dana od dana potpisivanja ugovora

Nacrt sadržaja materijala je slijedeći:

 • Uvod
 • Analiza zakonskih propisa
 • Analiza programa ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja u okviru vladinih institucija
 • Analiza programa ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja u okviru nevladinih organizacija
 • Preporuke
 • Zaključci

Napomena: Konsultant prilikom prijave u prijedlogu načina rada daje svoj nacrt sadržaja materijala.

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema
 • Minimalno pet godina radnog iskustva u struci
 • Posjedovanje dodatnih znanja u oblasti nasilja u porodici
 • Iskustvo u izradi sličnih analiza i/ili dokumenata

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Biografija
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Prijedlog načina rada

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do srijede 22.7.2020. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba