Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ faza II, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, raspisuje javni poziv za odabir supervizora/ica za profesionalnu podršku u radu sa nasiljem u porodici predstavnicima institucija i nevladinih organizacija na području Srednjobosanskog kantona, Kantona 10 i Zapadnohercegovačkog kantona.

Cilj:

 • Supervizija kao profesionalna podrška za stručnjake i stručnjakinje u različitim institucijama koje rade sa žrtvama nasilja u porodici s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija i zaštite mentalnog zdravlja

Način rada:

 • Ukupno 25 inidvidualnih i grupnih supervizijskih susreta
 • Trajanje grupnih susreta četiri supervizijska sata

Trajanje

 • Supervizija kao profesionalna podrška bi bila organizirana u periodu od augusta do novembra 2020.

Opis :

 • Supervizija kao profesionalna podrška bi bila organizirana na terenu na području Kantona 10, Srednjobosanskog i Zapadnohercegovačkog kantona
 • U slučaju nemogućnosti organiziranja supervizije na terenu, a zbog pandemije COVID-19 moguće je organiziranje supervizije i putem online platforme
 • Supervizija bi se provodila individulano i grupno

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema (socijalni radnik, psiholog, pedagog, psihoterapeut)
 • Završena edukacija za supervizora u pomažućim profesijama (socijalni rad, psihologija, psihoterapija)
 • Posjedovanje dodatnih znanja u oblasti nasilja u porodici
 • Iskustvo u provođenju supervizije

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Biografija
 • Dokaz o završenoj edukaciji iz supervizije
 • Dokaz o radnom iskustvu

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do srijede 22.7.2020. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba