Na osnovu potpisanog Provedbenog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kojeg zastupa Agencija za jednakopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19) za projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“ finansijski podržanog od strane USAID-a, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

                                                                          J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu preostalih sredstava podrške razvoju kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih multisektorskih timova koji će se finansirati iz sredstava USAID projekta

O USAID projektu
Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine kao stručna služba Vlade Federacije BiH zadužena je za koordinaciju izrade i praćenja provedbe strateških dokumenata u oblasti nasilja u porodici. S ciljem podrške realizaciji obaveza prema Konvenciji Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija („Službeni glasnik BiH“, broj 19/13), Akcionom planu za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2018-2020 („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/18) i članovima 36., 37. i 39. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) pripremljen je projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”. Za navedeni projekat je dana 1.8.2019. godine potpisan Provedbeni sporazum između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kojeg zastupa Agencija za jednakopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19), a finansijski je podržan od strane USAID-a.
Cilj provedbe projekta je funkcionalna horizontalna i vertikalna uvezanost institucija i organizacija koje rade na preventivnom djelovanju, postupanju i zaštiti u slučajevima nasilja u porodici.
U okviru projekta, između ostalog, planirana je podrška radu i razvoju kantonalnih koordinacionih tijela, kao i razvoj općinskih/gradskih multisektorskih timova kroz dodjeljivanje sredstava za projekte koji predstavljaju realizaciju programa mjera (implementacija strateških aktivnosti na kantonalnom i općinskom nivou).
U okviru odobrenog budžeta projekta osigurana su sredstva u iznosu od 150.000KM koja su namijenjena za podršku kantonalnim koordinacionim tijelima i općinskim multisektorskim timovima. Nakon raspisivanja Javnog poziva 17.02.2020. godine sredstva u iznosu od 109.849,76 KM su dodijeljena za realizaciju jedanaest projekata koji su zadovoljili tražene kriterije. Stoga se raspisuje dodatni javni poziv za raspodjelu preostalih 40.150,24 KM koja nisu dodijeljena putem prvog Javnog poziva. Sredstva se dodjeljuju u skladu sa planiranim aktivnostima u okviru USAID projekta.

Naziv granta: Podrška radu i razvoju kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih/gradskih multisektorskih timova

Namjena granta: Podrška radu i razvoju kantonalnih koordinacionih tijela i općinskih/gradskih multisektorskih timova u okviru odobrenih projekata koji će biti realizirani na kantonalnom i općinskom nivou, kroz implementaciju programa mjera i protokola o postupanju u vezi sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

Kriterij za odabir projekata:
Slijedeći kriteriji se koriste pri evaluaciji prijedloga projekata i oni predstavljaju smjernice za definiranje glavnog i posebnih ciljeva prijedloga projekta:
· Projekat će doprinijeti jačanju rada koordinacionog tijela/multisektorskog tima (ukoliko nije imenovano, projekat uključuje i imenovanje istog).
· Projekat će doprinijeti provedbi aktivnosti iz kantonalnog programa mjera/općinskih planova i protokola o postupanju (ukoliko nije donesen program mjera/protokol, projekat uključuje i izradu istog).
· Projekat će doprinijeti unapređenju provedbe zakonskih propisa iz oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama (u dijelu obaveza na kantonalnom i općinskom nivou, te međusobnog povezivanja na svim nivoima organizacije vlasti).
· Projekat uključuje najmanje 3 radna sastanka koordinacionih tijela/multisektorskih timova, najmanje jedan izvještaj prema kantonalnoj vladi/skupštini, Općinskom načelniku/vijeću u vezi rada tijela i implementaciji zakonskih i strateških obaveza.
· Projekat će doprinijeti kvalitetnijoj zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama (u dijelu obaveza na kantonalnom i općinskom nivou, te međusobnog povezivanja na svim nivoima organizacije vlasti). Projekti uključuju povezivanje kantonalnih koordinacionih tijela sa općinskim multisektorskim timovima i obratno, te povezivanje između pojedinih općina i kantona.
· Jasno definirani rezultati projekta sa predviđenim aktivnostima u skladu sa definisanim indikatorima.
· Jasno definirane ciljne grupe i njihove stvarne potrebe sa aspekta zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
· Doprinos promociji i podizanju svijesti o nultoj stopi tolerancije na nasilje, kao i mogućnostima nenasilne međupartnerske komunikacije i komunikacije sa djecom.
· Razvijanje institucionalne i vaninstitucionalne saradnje i partnerstva (između institucija i nevladinih organizacija) na unapređenju zaštite od nasilja u porodci i nasilja nad ženama.
· Projektom se ne može finansirati nabavka opreme, plaćanje kirije i računa vezanih za rad institucije ili organizacije koja podnosi projekat.

Pravo na podnošenje projektnog prijedloga:
Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti institucije koje imaju saglasnost kantonalne vlade ili imenovanog predstavnika kantonalnog koordinacionog tijela, odnosno saglasnost općinskog načelnika, gradonačelnika ili imenovanog predstavnika općinskog multisektorskog tima.

Jedna institucija može prijaviti samo jedan projekat.

Projektni prijedlozi će biti uzeti u obzir za finansiranje ukoliko ispunjavaju slijedeće uslove:
· Imaju saglasnost za provođenje projekta podrške radu kantonalnog koordinacionog tijela ili općinskog multisektorskog tima kantonima, odnosno općinama/gradovima.
· Posjedovanje ljudskih i materijalnih resursa za provedbu projektnih aktivnosti.
· Pravovremeno dostavljen i jasno definisan projektni prijedlog u skladu sa kriterijima iz javnog poziva.
· Nisu dobili projektna sredstva kroz prvi javni poziv u okviru ovog projekta koji je bio raspisan 17.02.2020. godine.
Ukupan iznos raspoloživih preostalih sredstava za 2020. godinu je 40.150,24 KM. Iznos sredstava koja se dodjeljuje po jednom projektnom prijedlogu je najviše 10.000,00 KM.
Sredstva će biti dodjeljena za najbolje ocjenjene projektne prijedloge koji zadovoljavaju tražene kriterije do ispunjenja ukupno raspoloživih sredstava.

Dokumentacija i način podnošenja projektnog prijedloga:
· Ovjeren i potpisan prijavni obrazac za projektne prijedloge koji se finansiraju iz USAID programa, u skladu sa smjernicama i sa pripadajućom dokumentacijom koja je tražena u okviru prijavnog obrasca.
· Tokom pripreme projektnih prijedloga podnosioci mogu tražiti dodatne informacije putem telefona 033 665 883 ili na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba.
· Prijedlog projekta se dostavlja lično ili putem pošte u štampanom obliku u originalu, u zapečaćenoj neprovidnoj koverti na kojoj će jasno pisati: „PRIJEDLOG PROJEKTA ZA DRUGI POZIV – USAID“ sa pečatom ili potpisom, imenom i adresom podnosioca na adresu:
Gender Centar Federacije BiH
Ul. Put života br. 2, 71000 Sarajevo, BiH
· Projektni prijedlozi se dostavljaju i u elektronskoj formi na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba, a u naslovu e-maila će jasno pisati: „PRIJEDLOG PROJEKTA ZA DRUGI POZIV – USAID“, a u prilogu skenirana originalna dokumentacija u pdf formatu u jednom fajlu.
· Projektni prijedlozi se dostavljaju najkasnije do 29.06.2020. godine do 12:00.
· Tokom razmatranja projektnih prijedloga Gender Centar Federacije BiH može tražiti od podnosioca projekta da uradi manje izmjene i dopune projektnih prijedloga, te ponovno dostavljanje istih. U slučaju većih odstupanja, projektni prijedlozi će biti odbijeni.

Svi prijedlozi koji budu dostavljeni nakon nakon 29.06.2020. godine do 12:00. neće biti razmatrani, uključujući i prijedloge koji budu dostavljeni poštom nakon tog datuma.
Sva potrebna dokumentacija kao i dodatne informacije se mogu naći na web stranici Gender Centra Federacije BiH https://www.gcfbih.gov.ba/ ili preuzeti u prostorijama Gender Centra Federacije BiH, ulica Put života br. 2, 71000 Sarajevo.

Sljedeći dokumenti dostupni su na stranici Gender Centra Federacije BiH (u dijelu javni pozivi):

– Odluka o pokretanju javnog poziva – Odluka o pokretanju javnog poziva USAID

· Prijavni obrazac Prijavni obrazac USAID