Kako bi se skrenula pažnja na problem nasilja nad ženama i nasilja u porodici u bosansko-hercegovačkom društvu Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine se pridružuje obilježavanju Međunarodne kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja na osnovu spola“. Ova Međunarodna kampanja se provodi u periodu od 25.novembra do 10.decembra. U tom periodu se obilježava i 25.novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

 Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je pokrenula postupak pristupanja Bosne i Hercegovine Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Europe. Kada Bosna i Hercegovina ratificira Konvenciju ovaj međunarodni instrument će uspostaviti nove standarde u oblasti borbe protiv nasilja nad ženama i protiv nasilja u porodici koji će doprinijeti unapređenju institucionalnog odgovora na ovaj društveni problem.

 Problem nasilja u porodici je i dalje prisutan u čitavom svijetu. UN procjenjuje da je svaka treća žena bila žrtva nasilja baziranog na spolu. U Bosni i Hercegovini se svake godine procesuira oko 600 krivičnih djela nasilja u porodici godišnje dok se na SOS linije 1264 i 1265 prijavi i 10 puta više slučajeva nasilja u porodici ili oko 6000 poziva godišnje. Procjenjuje se da je siva brojka neprijavljenih slučajeva znatno veća.

 Kako je slogan 16 dana aktivizma za borbu protiv nasilja u porodici za 2011.g. „Mirom u kući do mira u svijetu“ Agencija za ravnopravnost spolova BiH u saradnji sa Policijskom misijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUPM) organizuje Otvoreni dan posvećen UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ te nastavlja aktivnosti na provedbi prvog anketnog istraživanja o prevalenciji i učestalosti nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini koje se provodi u okviru zajedničkog projekta gender institucionalnih mehanizama i UNDP/UNFPA „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“. Na prvom sastanku će se formirati Koordinaciono tijelo, razmatrati prijedlog metodologije, i utvrditi način saradnje svih provedbenih partnera..

 U cilju doprinosa obilježavanju Međunarodne kampanje u 2011.godini Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je svim TV stanicama na teritoriji Bosne i Hercegovine dostavila sinhronizovani spot Vijeće Evrope „Zaustavite nasilje nad ženama u porodici“ kao i spot Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine „Odaberi ljepšu stranu života“.