GAP BiH za period 2018. – 2022.

GAP BiH za period 2018. – 2022.

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

Informacije BIH UN CEDAW Komitetu  (CEDAW/C/BIH/CO/4-5)

Informacije BIH UN CEDAW Komitetu (CEDAW/C/BIH/CO/4-5)

Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu

Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu

Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

Analiza Vijeća Evrope o rodno-odgovornom budžetiranju

Analiza Vijeća Evrope o rodno-odgovornom budžetiranju

Rodno bužetiranje i mladi

Rodno bužetiranje i mladi

Udžbenik za univerzitete

Udžbenik za univerzitete

ROD I PRAVOSUĐE

ROD I PRAVOSUĐE

Izvještaj Peking +20

Izvještaj Peking +20

Muškarci i rodna ravnopravnost u regionu OSCE-a

Muškarci i rodna ravnopravnost u regionu OSCE-a

Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti

Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti

Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka

Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka

Rodno odgovorno budžetiranje za mlade

Rodno odgovorno budžetiranje za mlade

Evropska povelja o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu

Evropska povelja o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu

Žene i muškarci u BIH

Žene i muškarci u BIH

CEDAW izvještaj

CEDAW izvještaj

Diskriminacija u jeziku

Diskriminacija u jeziku

Gender akcioni plan BIH 2013-2017.

Gender akcioni plan BIH 2013-2017.

Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH

Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH

EVROPSKA POVELJA O OSNOVNI PRAVIMA (2000)

EVROPSKA POVELJA O OSNOVNI PRAVIMA (2000)

Istanbulska Konvencija

Istanbulska Konvencija

Evropska unija

Evropska unija

Preporuka Rec (2007) 17

Preporuka Rec (2007) 17

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325 (2000) „Žene, mir i sigurnost“

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325 (2000) „Žene, mir i sigurnost“

Pekinška deklaracija i platforma za akciju

Pekinška deklaracija i platforma za akciju

UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

Odluke CEDAW komiteta

Odluke CEDAW komiteta

Političarke u medijima: Slika koje nema

Političarke u medijima: Slika koje nema

Rasprostranjenost i karakteristike nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini

Rasprostranjenost i karakteristike nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini

Udžbenik za rodno odgovorno budžetiranje

Udžbenik za rodno odgovorno budžetiranje

Muškarci i ravnopravnost spolova

Muškarci i ravnopravnost spolova

Priručnik za usklađivanje zakona

Priručnik za usklađivanje zakona