GAP BiH za period 2018. – 2022.

GAP BiH za period 2018. – 2022.

Na Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH)  za period 2018. – 2022. godine. Ovo je treći dokument u ovoj oblasti koji sadrži strateške ciljeve,...
Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Priručnik za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou predstavlja veoma značajan korak u podršci funkcioniranju lokalnih komisija za ravnopravnost spolova i osoba u administraciji koje rade na tim pitanjima. Priručnik sadrži načine implementacije Zakona o...
Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 75. sjednici održanoj 11.03.2013. godine usvojila je Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/13). U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i...
Gender akcioni plan BIH 2013-2017.

Gender akcioni plan BIH 2013-2017.

Gender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godine je strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje...
Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH

Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH

Zakon o ravnopravnosti spolova („Službeni glasnik BiH br. 16/03) usvojen je 2003. godinei predstavlja najvažniji instrument za razvijanje svijesti o pitanjima ravnopravnosti spolova i uvođenje principa ravnopravnosti spolova u javne politike i propise. Zakon u svim...