Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017)

strategija_DVVlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 75. sjednici održanoj 11.03.2013. godine usvojila je Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/13). U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Stručni tim će pratiti implementaciju ove Strategije.

Željeno stanje koje se implementacijom ove strategije želi postići je „Život bez nasilja“ kroz poboljšanje položaja žrtava nasilja u porodici i smanjenje nasilja stvaranjem uvjeta za efikasno djelovanje vladinog i nevladinog sektora u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici.

Stoga se realizacijom Strategije želi postići smanjenje nasilja u porodici, te poboljšati servisi zaštite u slučajevima nasilja u porodici. Misija Strategije je osnaživanje lokalne zajednice za borbu protiv nasilja i prevenciju nasilja kroz razvijanje planova prevencije, efikasno funkcioniranje servisa usluga, uspostavljanje referalnih mehanizama, razvijanje partnerstava između vladinog i nevladinog sektora, realizaciju projekata na nivou lokalne zajednice s ciljem prevencije nasilja i jačanje porodice sa akcentom na ekonomsku i odgojno-obrazovnu funkciju.

Slogan pod kojim se implementira ova strategija glasi: „Sretna porodica, prosperitetno društvo“.

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije BiH formiran je Stručni tim za izradu i praćenje provedbe Strategije sastavljen od predstavnika vladinog i nevladinog sektora sa osnovnim ciljem izrade Nacrta strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017), prezentacije Nacrta strategije, u svih deset kantona, praćenja provedbe Strategije i sastavljanja izvještaja o provedbi Strategije. Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine koordinira aktivnosti na izradi i provedbi Strategije. Stručni tim je izradio plan rada za izradu Strategije kao i njenu metodologiju. U postupku izrade Strategije korišten je Evropski metod otvorene koordinacije sa fokusom na dobro upravljanje i uključivanje svih relevantnih aktera (mobilizacija relevantnih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora) u cijeli proces strateškog planiranja.

multipristup

U skladu sa navedenim, u izradi Strategije učestvovali su predstavnici/ce sljedećih institucija: Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Centra za edukaciju sudija i tužilaca i nevladinog sektora kroz „Sigurnu mrežu“, te dvije ekspertice za socijalnu zaštitu i sigurnost.

Stručni tim je imao i ekspertsku pomoć/konsultanta kojeg je osigurao UN WOMEN Ured u BiH. Stručni tim održao je šest radnih sastanaka i proveo javne rasprave u sjedištima svih deset kantona. Javnoj raspravi prisustvovala su 284 predstavnika i predstavnice nadležnih kantonalnih ministarstava, općina sa područja kantona, centara za socijalni rad, općinskih sudova, kantonalnog suda i tužilaštva, zdravstvenih ustanova, odgojno-obrazovnih ustanova, nevladinih organizacija, jedan broj zastupnika u Parlamentu Federacije BiH i kantonalnim skupštinama i drugih subjekata koji se bave pitanjem nasilja u porodici. Prije održavanja javnih rasprava dobijena su pozitivna mišljenja na Radni materijal strategije od resornih federalnih ministarstava, koja su usaglašena sa mišljenjima nadležnih kantonalnih ministarstava.

U postupku pripreme Strategije zatražene su informacije od svih lokalnih zajednica o aktivnostimakoje se provode na područjima lokalnih zajednica, a u cilju preventivnog djelovanja na suzbijanju svih oblika nasilja i nasilja u porodici. Zatražena je i informacija o finansijskim sredstvima koja se u okviru budžeta lokalne zajednice planiraju i izdvajaju za pružanje određenih vidova pomoći žrtvama nasilja uključujući i nasilje u porodici, kao i aktivnostima kojim lokalni organi vlasti podržavaju rad nevladinih organizacija. Na sastanku Stručnog tima posvećenog utvrđivanju Nacrta strategije analizirane su sve pristigle primjedbe i sugestije s održanih javnih rasprava i ugrađene u tekst Strategije.

Skills

Posted on

27. Oktobra 2015.