ispitivanje

Agencija, Gender centar FBiH i Gender centar RS-a prate i ispituju povrede odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine učinjene aktom, radnjom ili nepostupanjem organa ili pravnog lica i preduzimaju aktivnosti za njihovo otklanjanje u skladu sa Zakonom i ovim pravilima.

Jedinstvenim pravilima za primanje i obrađivanje zahtjeva za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuje se: postupak primanja i obrade zahtjeva za ispitivanje povreda.

I. Ko može podnijeti podnesak za ispitivanje povreda Zakona?

Podnesak za pokretanje postupka ispitivanja može da podnese svaka osoba ili grupa osoba koja smatra da su joj aktom, radnjom ili nepostupanjem organa ili pravnog lica povrijeđena ljudska prava zagrantovana Zakonom, samostalno ili putem punomoćnika.

II. Kada se može podnijeti podnesak za ispitivanje povreda Zakona?

Podnesak se u pravilu podnosi nakon što nastupi povreda Zakona.

III. Kako se podnosi podnesak za ispitivanje povreda Zakona?

Podnesak se podnosi na službenim jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini (bosanskom, srpskom ili hrvatskom). Izuzetno, podnesak se može podnijeti i na drugom jeziku ako taj jezik nije jedan od službenih jezika.  Podnesak se može podnijeti poštom ili lično na adresu Agencije ili gender centara. Podnesak se u pravilu podnosi na obrascu koji je sastavni dio Pravila. Podnesak može biti podnesen i posredstvom treće osobe – zakonski zastupnik ili opunomoćenik. Punomoć se može dati pismeno, ili usmeno, u zapisnik.

Svoje podneske možete slati na slijedeće adrese:

Agencija za ravnopravnost spolova BIH

Kulovića 4

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Gender Centar Vlade Federacije BIH

Hasana Kikića 18

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Gender Centar Republike Srpske

Vuka Karadžića 4

 78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine se podnosi podnesak u slučaju kada činjenice slučaja upućuju da je moguća povreda učinjena od organa državne uprave, fizičkih i pravnih lica u institucijama, organima i organizacijama Bosne i Hercegovine.

Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine se podnosi podnesak u slučaju kada činjenice slučaja upućuju da je moguća povreda učinjena od organa uprave, fizičkih i pravnih lica u institucijama, organima i organizacijama Federacije Bosne i Hercegovine na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Gender centru Republike Srpske se podnosi podnesak u slučaju kada činjenice slučaja upućuju da je moguća povreda učinjena od organa uprave, fizičkih i pravnih lica u institucijama, organima i organizacijama Republike Srpske na području Federacije Bosne i Hercegovine.na području Republike Srpske.

Prilikom ispunjavanja obrasca, potrebno je slijedeće:

a)       da podnesak naslovite na Agenciju za ravnopravnost spolova BIH, Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine ili  Gender centar Republike Srpske u skladu sa nedležnostima za postupanje

b)      da jasno označite stranke u postupku; ukoliko nekoliko osoba podnosi zajedničku predstavku, da dostavite tražene podatke za svaku od tih osoba na posebnom papiru; ukoliko je imenovan punomoćnik, da priložite punomoć (dijelovi 1-4);

c)       Da navedete odluku na koju se u zahtjevu žalite (ukoliko takva postoji, vrsta i broj i broj spisa ukoliko je poznat) (dio 5):

d)      da ukratko i hronološkim redom navedete bitne činjenice slučaja i razlozi za podnošenje zahtjeva (dio 6)

e)      Informacije o svim pravnim sredstvima (žalbe, tužbe, zahtjevi i drugi podnesci) podnesenim drugim nadležnim organima prije podnošenja zahtjeva (dio 7):

f)        Navesti šta se određenje u pogledu zahtjeva vodeći se granicama principa ispitivanja.

g)       Istači zahtjev u pogledu povjerljivosti podataka (u pravilu svi podaci su javni. Shodno tome trebate dostaviti samo one osobne podatke o Vama ili drugim osobama, koji su neophodni za razumijevanje predmeta)

h)      da Vi ili Vaš punomoćnik potpišete obrazac podneska

i)        da navedete naziv i broj priloga koje spominjete u dijelu 6. dostavite samo fotokopije svih tih odluka i dokumenata.

 IV. Koji se podnesci mogu uzeti u rad?

1. Agencija su organi upravi koji mogu razmatrati pritužbe pojedinaca i grupa koji smatraju da su

a) prekršena njihova prava zagarantovana Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini ili

b) koji smatraju da su diskriminirani na osnovu spola u pristupu ovim pravima.

a)       Povreda zagarantovanih prava

U podnesku se može zahtijevati da se utvrdi povreda prava zagarantovana Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. Zakon garantuje punu ravnopravnost spolova u svim oblastima društva ali posebno naglašava oblasti obrazovanja, ekonomije, zapošljavanja i rada, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima. U ovim oblastima su i navedena prava koja su u trenutku donošenja Zakona bila najproblematičnija za ostvarivanje ali ova lista nije zatvorena. Kada se govori o svim drugim pravima u drugim oblastima koje nisu navedene u Zakonu bitno je naglasiti prava koja proizlaze iz  međunarodnih ugovora i dokumenata kojima je Bosna i Hercegovina pristupila ili iz kojih proističu neka prava koja je Bosna i Hercegovina dužna da zagarantuje osobama u odnosu na njihov spol osobe. Tako na primjer, iako je Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH u potpunosti u trenutku donošenja bio usuglašen sa UN Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena nove obaveze su proizašle iz Općih preporuka Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije.

b)       Diskriminacija na osnovu spola

Zakon poznaje sljedeće oblike diskriminacije na osnovu spola: direktna diskriminacija, indirektna diskriminacija, uznemiravanje, seksualno uznemiravanje, poticanje na diskriminaciju i nasilje po osnovu spola. Svi oblici diskriminacije su također zabranjeni i brojnim drugim zakonima i podzakonskim aktima u skladu sa kojima je moguće pokrenuti odgovarajući postupak zaštite. Tu se ubrajaju  podnošenje krivične prijave (povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina u krivičnim zakonima), podnošenje tužbe za utvrđivanje diskriminacije (u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije) ili podnošenje zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka (u skladu sa odredbama o disciplinskoj odgovornosti određenih zakona). Ukoliko je već pokrenut jedan ovakav postupak Agencija ili gender centri ne mogu pokrenuti postupak ispitivanja ali se mogu ponuditi svoju stručnu podršku tijelima koje vode postupak.

Kako prepoznati diskriminaciju na osnovu spola odnosno seksualno uznemiravanje? Pratite navedene linkove: diskriminacija na osnovu spola odnosno seksualno uznemiravanje .

VI – Postupak ispitivanja podneska

Svaki podnesak podliježe prethodnom ispitivanju u kojem se utvrđuju proceduralne pretpostavke za razmatranje predmeta, odnosno urednost i prihvatljivost podneska.

Podnesak će se odbaciti ukoliko u bilo kojoj fazi postupka se utvrdi da se isti predmet razmatra ili je bio razmatran pred  Agencijom, Gender centrom FBIH odnosno Gender centrom RS, ili koji je u postupku ili je bio u postupku kod bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini ili je predmet međunarodne istrage ili nagodbe.

 Prava iz ZoRS u BIH se mogu zaštiti i u posebnom postupku za zaštitu od diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 59/09).

 V. Rezultati postupka ispitivanja

 Šta su moguće posljedice ispitivanja podnesaka?

 Nakon što se podnesak uzme u razmatranje A,GCi se mogu odlučiti na

a)       Poduzimanje aktivnosti kako bi se postojeći spor mirno riješio

Agencija ili gender centri nakon što zaprime podnesak poduzimaju se aktivnosti koje bi dovele do mirnog rješavanja spora. Osnov za mirno rješavanje sporova su zakoni o medijaciji u BIH. A, GCovi neće djelovati kao medijatori.

b)       Upoznavanje stranki o mogućim pravnim lijekovima koji su dostupni u drugim postupcima

Agencija ili gender centri upoznaju stranke sa pravnim lijekovima koji su uspostavljeni u pravnom sistemu BiH za zaštitu od diskriminacije na osnovu spolova odnosno povreda ravnopravnosti spolova.

c)        Ispitivanje podneska i slanje preporuka nadležnom tijelu o načinima otklanjanja spornih situacija

U postupku ispitivanja podneska Agencija ili gender centri pismenim ili usmenim zahtjevom prikupljaju sve relevantne informacije koje u neophodne za izradu preporuka nadležnom tijelu o načinima otklanjanja spornih situacija. Nadležni organi vlasti i druge državne institucije, poslodavci, te druge pravne i fizičke osobe, dužni su pružiti sve potrebne informacije i omogućiti uvid u dokumentaciju na zahtjev Agencije, Gender centra FBiH i Gender centra RS odmah, a najkasnije u roku od 15 dana.

d)       Davanje preporuka nadležnim tijelima vlasti, a posebno na način da se predlažu izmjene zakona, politika ili praksi koje se odnose na zahtjev iz podnesaka.

Ukoliko se u postupku ispitivanja ustanovi da je za rješavanje nastale situacije neohodno izvršiti izmjenu ili dopunu određenog zakona, politike ili prakse Agencija ili gender centri će dati preporuku nadležnom tijelu kako da ispravi nastalu situaciju.

Šta ne možete očekivati od ovog postupka?

Rezultat postupka ispitivanja nije da preinači, ukinute, pobije ili poništi odluke nadležnih institucija. Ovaj postupak ne predstavlja žalbeni postupak u upravnom ili sudskom postupku. Od Agencije ili gender centara ne možete očekivati zastupanje u drugim postupcima (upravni, prekršajni, sudski ili medijatorski) niti Agencija ili gender centri mogu poduzimati procesne radnje. Postupkom ispitivanja se neće raspravljati zahtjevi koji su već uzeti u razmatranje od strane sudskih organa.

PREUZMITE

Jedinstvena pravila za primanje i obrađivanje zahtjeva za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“ broj 72/11) B/H/S

Obrazac zahtjeva za ispitivanje povreda Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini B/H/S