logoVlada Federacije Bosne i Hercegovine je, svojom Uredbom od 7. decembra 2000. godine, uspostavila Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, kao zasebnu jedinicu u sklopu Ministarstva za socijalna pitanja, raseljena lica i izbjeglice, a promovirala ga je na nivo vladinog stručnog tijela u januaru 2001. godine.

Prema Uredbi o osnivanju Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 53/00 i 64/05) Gender Centar vrši sljedeće poslove:

 • prati položaj žena i implementaciju njihovih zagarantovanih prava u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, ostvaruje koordinaciju sa Komisijom za jednake mogućnosti u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, te saradnju sa odgovarajućom institucijom u Republici Srpskoj;
 • učestvuje u pripremama zakona i drugih općih akata, te pri utvrđivanju mjera od ovlaštenih ministarstava radi ostvarenja jednakog uticaja žena i muškaraca u razvojnom procesu;
 • zalaže se i promovira jednaka prava i mogućnosti za muškarce i žene, te organizira stručne debate i slične rasprave na ovu temu;
 • sakuplja inicijative vezane za promjenu legislative sa aspekta gendera
 • pruža stručnu pomoć u bilateralnim i multilateralnim odnosima vezanim za gender politiku, ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim nevladinim oragnizacijama te koordinira implementaciju domaćih i međunarodnih programa
 • koordinira u izradi izvještaja ovlaštenih tijela upućenih međunarodnim institucijama o preuzetim konvencijama i drugim dokumentima iz gender oblasti.

 Djelokrug Gender Centra utvrđen je i Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 16/03 i 102/09).

 • prati usaglašenost zakona i drugih akata, politika, strategija, planova i programa, koji se donose na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, sa domaćim i međunarodnim standardima za ravnopravnost spolova;
 • daje mišljenja o usaglašenosti zakona i drugih akata, politika, strategija, planova i programa, koji se donose na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, sa odredbama Zakona i drugim domaćim i međunarodnim standardima za ravnopravnost spolova i pokreće incijative za usaglašavanje;
 • prati i analizira stanje ravnopravnosti spolova u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • priprema i sačinjava redovne i posebne izvještaje o stanju ravnopravnosti spolova u određenim oblastima, priprema i sačinjava informacije, mišljenja i preporuke koje se dostavljaju Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i drugim nadležnim organima i tijelima;
 • prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke lica i grupa lica u kojima se ukazuje na povrede nekog prava iz Zakona, u skladu sa Jedinstvenim pravilima za primanje i obrađivanje molbi, žalbi i predstavki lica i grupa lica;
 • sarađuje sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova na svim nivoima;
 • predstavlja i koordinira aktivnosti, u okviru svoje nadležnosti, na regionalnom nivou
 • sarađuje sa nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda;
 • pruža stručnu i savjetodavnu pomoć svim institucijama sistema i drugim partnerima;
 • obavlja i druge poslove u vezi sa unapređenjem i promocijom ravnopravnosti spolova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pored Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, aktivnosti Gender Centra su definirane i strateško-političkim dokumentima Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine i Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine.

Značajnu ulogu u procesu osneživanja institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova imao je Projekat Jednakost i ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, zajednički napor VladeRepublike Finske i Vlade Bosne i Hercegovine na ostvarivanju pretpostavki za ostvarivanje ciljeva u ovoj oblasti.

Ključni strateški pravci:

 –          Usklađivanje zakonodavstva u svakoj oblasti sa domaćim i međunarodnim pravnim standardima za jednakost i ravnopravnost spolova

–          Unapređenje baza podataka, istraživanja i socio-ekonomske analize stanja ravnopravnosti spolova u svakoj oblasti društvenog života i rada

–          Gender senzitivne strategije i politike

–          Podizanje svijesti o potrebi ostvarivanja principa jednakosti i ravnopravnosti spolova u praksi ( edukacije, izgradnja kapaciteta, podizanje svijesti, promocije)

Gender Centar ima za cilj da unaprijedi jednakost i ravnopravnost spolova u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da implementira načela sadržana u međunarodnim konvencijama i sporazumima za potrebe Vlade Federacije, stručnih tijela Vlade, premijera i zamjenika premijera, federalnih ministarstava i drugih federalnih ustanova i institucija

 

Kontaktirajte nas

7 + 3 =