Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH

Zakon o ravnopravnosti spolova („Službeni glasnik BiH br. 16/03) usvojen je 2003. godinei predstavlja najvažniji instrument za razvijanje svijesti o pitanjima ravnopravnosti spolova i uvođenje principa ravnopravnosti spolova u javne politike i propise. Zakon u svim aspektima prati odredbe UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije.

Izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” br.102/09), redefinisane su odredbe, pojmovi i definicije Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj:16/03) koji su usklađeni sa međunarodnim standardima i direktivama iz ove oblasti, a radi njegove jednostavnije primijene u praksi.

 Ustavno-pravne komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrdile su Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S kako bi Zakon bio dostupan za upotrebu u integralnom obliku.

Ovaj zakon uređuje, promovira i štiti ravnopravnost spolova, te garantira jednake mogućnosti svim građanima, kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi života. Na ovaj način podiže se standard zaštite garancije ljudskih prava.

Zakon obavezuje sva državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, da osiguraju i promoviraju ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju.

Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH  B/ H / S

Skills

Posted on

29. Januara 2014.