Rodno odgovorno budžetiranje za mlade

ROB_mladiPriručnik za monitoring i evaluaciju politika i strategija prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja je edukacijski, informativni i praktični resurs kojim će se služiti prvenstveno mladići i djevojke uključeni u izradu, praćenje i analizu strategija prema mladima kroz praćenje i analizu budžetskih izdvajanja, ali i svi oni kojima je potrebno više znanja i razvijanje vještina za pokretanje i provođenje inicijative rodno odgovornog budžetiranja.

Priručnik se sastoji od četiri dijela:

• Dio 1: Politika prema mladima – ovdje je dat pregled indikatora koji predstavljaju preporučene elemente za izradu nacionalne politike prema mladima koji se mogu koristiti i na lokalnom nivou, informacije o tome šta je strategija i politika prema mladima, zakonski okvir donesenih politika i strategija prema mladima, te detaljan pregled procesa izrade strategije prema mladima na lokalnom nivou.

• Dio 2: Mladi i rodna ravnopravnost je dio u kojem se opširnije uvodi problematika rodne ravnopravnosti u strateško bavljenje problemima i potrebama mladih, daju se osnovne informacije o budžetu i budžetskom procesu u kontekstu posmatrane tri zemlje regije, te se uvodi pojam rodni mainstreaming i njegov sastavni dio rodno odgovorno budžetiranje, uz obrazloženje koncepta, karakteristika, elemenata, prednosti i značaja za strategije prema mladima.

• Dio 3: Metodi, instrumenti i alati rodno odgovornog budžetiranja, centralni je dio Priručnika, te sadrži detaljan opis i obrazloženje najčešće korištenih pristupa, instrumenata i metoda za rodno odgovorno budžetiranje, uz primjere značajne za oblasti u kojima se strateški djeluje prema mladima, daje se pregled karakteristika inicijativa rodno odgovornog budžetiranja te njihovi primjeri u evropskom, vanevropskom i regionalnom kontekstu, a na kraju se uvodi i sistem monitoringa i evaluacije primjeren za rodno odgovorno budžetiranje u strategijama prema mladima.

• Dio 4: Praktična primjena rodno odgovornog budžetiranja u politikama i strategijama prema mladima – ovdje su dati brojni primjeri analiza, spiskova za provjeru, programa i matrica za praktičnu upotrebu u
procesu rodno odgovornog budžetiranja u različitim oblastima i na različitim nivoima.

Pored ova četiri dijela, Priručnik ima i dodatak s osnovnim pojmovima i definicijama, koji se uglavnom mogu naći u samom tekstu, ali sadrži i neke druge pojmove i obrazloženja koji su potrebni za dublje razumijevanje
problematike rodne ravnopravnosti i rodno odgovornog budžetiranja, pa se u tu svrhu može koristiti i odvojeno od samog priručnika.

Priručnik za monitoring i evaluaciju politika i strategija prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja

Skills

Posted on

8. Maja 2014.