EVROPSKA POVELJA O OSNOVNI PRAVIMA (2000)

EVROPSKA POVELJA O OSNOVNI PRAVIMA (2000)

Potpisivanjem Lisabonskog sporazuma na snagu je stupila Povelja o osnovnim  pravima Evropske unije, koja ima snagu drugih sporazuma Unije. Na ovaj način  osnovna prava i slobode koje su sadržane u ovoj Povelji prelaze u nadležnost  Zajednice. Prava i slobode koje su...
Istanbulska Konvencija

Istanbulska Konvencija

Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (“Službeni glasnik BIH” broj 15/13) je usvojena 11. maja 2011. godine u Istambulu.Naime, nakon niza preporuka Vijeća Evrope o zabrani diskriminacije na osnovu...
Evropska unija

Evropska unija

Standardi Evropske unije koji se odnose na ravnopravan položaj muškaraca i žena nalaze se kako u primarnom tako i u sekundarnom EU zakonodavstvu. Ovi su standardi definirani posredstvom nekoliko članova Amsterdamskoga sporazuma iz 1997. godine, a sadržani u direktivama...
Preporuka Rec (2007) 17

Preporuka Rec (2007) 17

Preporuka Rec (2007) 17 Odbora ministara državama članicama o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova predstavlja sveobuhvatan instrument za samoprocjenu postignuća u ostvarenju ravnopravnosti spolova i služi kao važan dokument za planiranje mjera koje su...
Preporuka Rec (2007) 17

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u pravnom poretku Bosne i Hercegovine se prema ustavnoj odredbi iz člana II/2  nalazi iznad cjelokupnosti pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Član 14. je najznačajni dio konvencije kada se govori o zabrani...