Rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325 (2000) „Žene, mir i sigurnost“

Rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325 (2000) „Žene, mir i sigurnost“

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, kao tijelo odgovorno za međunarodni mir i sigurnost, usvojilo je 31.10.2000. godine Rezoluciju 1325 „Žene, mir i sigurnost“. Rezolucija 1325 je  prva Rezolucija Vijeća sigurnosti koja se konkretno bavi  uticajem rata na žene  i...
Pekinška deklaracija i platforma za akciju

Pekinška deklaracija i platforma za akciju

Pekinška deklaracija i Platforma za akciju je usvojena na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama, koja je održana 15. septembra 1995. godine. Pekinška deklaracija polazedi od principa da su ženska prava ljudska prava, smatra da je neophodno preduzeti široke...
UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

UN Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, usvojena je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda 18. decembra/prosinca 1979. godine, kao prvi sveobuhvatni međunarodno priznati dokument o pravima žena. Na snagu je stupila, kao međunarodni ugovor,...