Preporuka Rec (2007) 17

ECtHRPreporuka Rec (2007) 17 Odbora ministara državama članicama o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova predstavlja sveobuhvatan instrument za samoprocjenu postignuća u ostvarenju ravnopravnosti spolova i služi kao važan dokument za planiranje mjera koje su nužne u postizanju stvarne ravnopravnosti u državama članicama Vijeća Europe.

U Preporuci se inzistira na činjenici da je ravnopravnost spolova temeljno načelo ljudskih prava koje se odnosi na sva područja i sve aspekte života i da se jednako tiče i žena i muškaraca U tom smislu Preporuka donosi iscrpan pregled temeljnih međunarodnih dokumenata i ostalih općih standarda ravnopravnosti spolova koji uključuju nacionalno zakonodavstvo i nacionalne strategije kao i institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova.

Osim navedenih općih standarda, Preporuka donosi i jasne smijernice i pregled mjera za postizanje ravnopravnosti spolova u posebnim područjima života, od privatnog i  porodičnog,  ekonomskog, političkog i javnog života, preko obrazovanja, socijalne zaštite, zdravlja, seksualnih i reproduktivnih prava, do medija, problema nasilja nad ženama i trgovanja ljudima, uključujući i dio o posebnom položaju ranjivih skupina izloženih višestrukoj diskriminaciji.

Skills

Posted on

28. Januara 2014.