Evropska povelja o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu

Ravnopravnost spolova pretpostavlja da muškarci i žene imaju jednake preduslove za ostvarivanje ljudskih prava. Upravo iz ovih razloga, Savjet evropskih općina i regiona (CEMR), kao asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti iz preko trideset zemalja Evrope, usvojio je 2006. godine Evropsku povelju o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu.

Povelja je predstavljena na Šestoj evropskoj ministarskoj konferenciji Savjeta Evrope o ravnopravnosti između žena i muškaraca, održanoj 8. i 9.
juna 2006. u Stokholmu, kao i Odboru evropskog parlamenta o pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, održanoj 12. septembra iste godine u
Briselu, i u oba slučaja je prihvaćena sa velikim interesovanjem.

Evropska povelja o ravnopravnosti spolova u lokalnom životu

Skills

Posted on

6. Marta 2014.