Odluke CEDAW komiteta

Opcioni protokol uz CEDAW je usvojen od strane Generalne Skupštine rezolucijom 54/4 6. oktobra 1999. godine i stupio je na snagu 22. decembra 1999. godine. Drţava potpisnica ovim Protokolom priznaje nadležnost Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena za prijem i razmatranje saopštenja koja mogu da se dostavljaju od strane ili u ime pojedinaca ili grupa pojedinaca pod jurisdikcijom države potpisnice koji tvrde da su žrtve kršenja bilo kog od prava utvrđenih u Konvenciji od strane te države potpisnice. Dakle, Opcioni protokol je veoma značajan
pravni instrument u zastiti ženskih ljudskih prava jer daje mogućnost obraćanja svake pojedinke i pojedinca CEDAW Komitetu ukoliko smatraju da je došlo do povrede određenog prava zagarantovanog Konvencijom.

Odluke CEDAW Komiteta u kojima se utvrdi da je došlo do povrede određenog prava nude smjernice za postupanje ne samo države koja je u pitanju nego i predstavljaju autnentična tumačenja obaveza svih država članica Konvencije.

Zbog značaja obrazloženja u odlukama CEDAW Komiteta Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je odlučila da publikuje odluke CEDAW Komiteta u devet slučajeva, kako bi upoznala javnost sa ovim mehanizmom i nastavila napore na podizanju svijesti na pitanjima koja su značajna za oblast ravnopravnosti spolova.

Skills

Posted on

21. Januara 2014.