01. avgusta 20104. godine na snagu stupa Konvencije Vijeća Evope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska Konvencija). Tim povodom 24.jula 2014. godine je održana konferencija za štampu u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koju su zajednički organizovali Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

cahvio (9)

U oblasti nasilja nad ženama, nasilja u porodici pa i ravnopravnosti spolova stupanje na snagu je najbitniji historijski događaj još od 18. decembra 1979. godine kada je na snagu stupila Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena tj. CEDAW. 

 

Bosna i Hercegovina je u novembru 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju a sa nama je to uradilo još 11 zemalja Vijeća Evrope. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

Direktorica Agencije je naglasila:

“U našem dosadašnjem radu značajan partner Agencije za ravnopravnost spolova BiH u svim ovim aktivnostima bila je Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine BiH s kojom imamo dugogodišnju uspješnu i aktivnu saradnju. I moramo ovom prilikom spomenuti angažman Komisije na provođenju svih neophodnih koraka kako bi ova značajna Konvencija bila ratifikovana jer su svojim angažmanom doprinijeli i stupanju na snagu ovog dokumenta. Naša saradnja na ovom veoma zahtjevnom zadatku ratifikacije odjeknuo je Evropom kao najbolji mogući primjer saradnje.”

 

Međutim, šta konkretno znači stupanje na snagu Istanbulske Konvencije za Bosnu i Hercegovinu? Sva istraživanja u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini su potvrdila da nasilje nad ženama i nasilje u porodici nisu ekscesni oblici nasilja kao drugi oblici krivičnih djela već da su rezultat sistematskih odnosa neravnopravnosti spolova i nesrazmjernog odnosa moći između muškaraca i žena.

 

Ova Konvencija je prvi dokument u svijetu koji prepoznaje neravnopravnost spolova kao UZROK nasilja nad ženama i nasilja u porodici i definiše načine kako da se ovaj UZROK eliminiše. To je do sada bilo i određenje Bosne i Hercegovine i ova Konvencija će dodatno potvrditi da je jedino kroz postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca moguća efikasna prevencija nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kako bi se osiguralo dosljedno i koordinisano provođenje Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH je izradila Strategiju za provedbu Konvencije koja predstavlja sveobuhvatan okvir kojim se definira način provedbe Konvencije u BiH i usklađivanja pravnog i institucionalnog okvira sa odredbama Konvencije.