UntitledNakon usvajanja GAP BiH, Agencija je u saradnji sa entitetskim gender centrima, izradila Projektni prijedlog, u cilju osiguranja sredstava za  implementaciju GAP BiH. Grupa donatora u BiH (razvojne agencije ambasada: Švedske, Austrije, Švajcarske i Velike Britanije) iskazala je spremnost za finansijsku podršku ovog Projektnog prijedloga. Potpisivanjem Sporazuma o zajedničkom finansiranju između Vjeća ministara BiH i grupe donatora, 23. novembra 2009. godine, uspostavljen je Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH  (FIGAP Program).

Cilj Programa za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014) je da osigura buduću održivu implementaciju Gender akcionog plana BiH (GAP-a) što podrazumijeva da je koncept ravnopravnosti spolova prihvaćen kao pristup u formulisanju i realizaciji programa i politika u svim sektorima društva i na svim nivoima vlasti. Očekivani rezultati FIGAP programa su usmjerene na dalje jačanje gender institucionalnih mehanizama, jačanje kapaciteta i partnerstva institucionalnih i vaninstitucionalnih partnera u provedbi aktivnosti GAP-a, te razvijanje mehanizama za praćenje napretka u procesu gender mainstreaminga u BiH.

Projekti institucija koje su podržane iz sredstava FIGAP programa na području FBIH

Općine Pale - Prača
 Nenasilna komunikacija i nenasilno rješavanje sukoba u lokalnoj zajednici  10.09.2012. do 31.12.2012 senzibilirati i educirati djecu, roditelje i širu javnost o postojanju problema nasilja nad djecom i načinima borbe protiv nasilja

–         jačanje javne svijesti o obimu pojave, vrstama, obilježjima i posljedicama nasilja nad djecom

Općina Goražde
 „Sunce zasjalo u vrtiću Sunce“,  01.09.2012.. do 31.01.2013 Povećati nivo znanja o rodno baziranom nasilju odgajtelja , rodtelja i djece

 

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom – determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje 15.12.2011. do 15.06.2012 Primjena novog pristupa u istraživanju i dokazivanju djela nasilja nad djecom na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Jačanje osposobljenosti policije u borbi protiv nasilja u porodici april-septembar 2013. godine Osigurati edukaciju policijskih službenika iz oblasti nasilju porodici, kao i uspostavljanje evidencija o nasilju u porodici iz oblasti policije
JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ BPK-a Goražde
Rad sa porodicama s poremećenim porodičnim odnosima“, 01.01.2013. do 30.06.2013 Primjena multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinioca i žrtava nasilja u porodici na području BPK.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Trening trenera za podizanje svijesti i edukaciju zaposlenih u centrima za socijani rad/službama socijalne zaštite u Federaciji Bosne I Hercegovine za postupanje u slučajevima nasilja u porodici 10.04.2014. do 31.10.2014 Podizanje svijesti zaposlenih u centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite za postupanje u slučajevima nasilja u porodici
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona
Jačanje kapaciteta profesionalaca za rad sa počiniocima nasilja u porodici“ 01.06.2012. do 30.11.2012 Prevencija nasilja u porodici i zaštita žrtava nasilja kroz pružanje psihosocijalnog tretmana za nasilnike
Općina Foča-Ustikolina
Plan prevencije i suzbijanja seksualnog i rodno baziranog nasilja na području Općine Foča-Ustikolina“, 15.06.2012. do 15.11.2O12. Suzbijanje „tabu teme“ i druševenog slijepila, kroz učešće medije i relaevantnih institucija te ukazivanje na postojanje i prisutnost problema, a sve u cilju iznalaženje što efikasnijih metoda u preventivnom radu, identifikaciji,   pružanje pomoć i te uklanjanja uzroka koji su doveli do nasilja.
JU Centar za socijalni rad Jajce
Koraci nadležnih institucija ka uspostavi Plana prevencije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“ 01.01.2012. do 31.07.2012 Pridonijeti razvijanju svijesti u borbi protiv nasilja u lokalnoj zajednici
Agencija za državnu službu Federacije BIH
Jačanje kapaciteta stručnih savjetnika za obuku i usavršavanje Agencije za državnu službu FBIH, državnih službenika federalnih organa uprave koji rade na izradi propisa radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova, te koordinatori/ce procesa izrade strateškog plana u federalnim organima uprave“ 01.11.2011. do 30.04.2012 Razvoj moderne državne službe koja će biti sposobna da odgovori na zahtjeve integracijskih procesa u EU u cilju   sprovodjnja legislative koja se odnosi na jednakost i ravnopravnost spolova.
JP Radio – Televizija Unsko – sanskog kantona Bihać
Unigender tv – radionice“, 20.05.2012. do 30.08.2012 Poboljšana informisanost putem medija i spremnost na diskusiju mladihi nastavnog osoblja u školama o jednakopravnosti spolova, sekusalnom i rodno baziranom nasilju
JU „Kantonalni centar za socijalni rad“
Rad sa počiniocem nasilja – grupe samopomoći 12.10.2011. do 31.03.2012 Primjena multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinioca i žrtava nasilja u porodici na području Kantona sarajevo
Općina Bihać
Važan je svaki korak 01.06.2012. do 31.12.2012. Promovirati zdrave stilova života i pozitivne društvene vrijednosti u urbanim i ruralnim područjima općine
Savez samostalnih sindikata BiH – Sekcija mladih
Prava i zaštita mladih i žena kroz prizmu rodne ravnopravnosti 01.10.2011. do 30.03.2012 Kadrovi Saveza samostalnih sindikata BiH osposobljeni za shvatanje modernih trendova vezanih za ulogu sindikata u društvu u političkom i ekonomskom smislu, važnosti zakona i zakonske regulative, EU integracijskih procesa, te aktivno uključivanje u sve aktivnosti vezane za navedeno.
Razvojna agencija Žepče
Jačanje socioekonomske ravnopravnosti žena u ruralnim mjesnim zajednicama Općine žepče“ 15.12.2011. do 15.09.2012 Poboljšati kvalitetu života i ravnopravnost žena u ruralnim područjima općine Žepče
Grad Mostar
„   Stop nasilju – bolje spriječiti nego liječiti“,

 

16.11.2012. do 31.01.2013 Prevencija kao mehanizam za efikasnu zaštitu žrtava rodno utemeljenog nasilja je integrirana u politike i programe na lokalnoj razini kroz multidisciplinaran i koordiniran rad i punu odgovornost svih nadležnih u procesu.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
„T E G O koncept“ 01.06.2013. do 15.03.2014 ekonomsko osnaživanje žena ruralnih područja i vunarabilne skupine – žene i muškarci invalidna lica- smanjenje siromaštva

-promocija turizma

– zaštita okoliša

JU Centar za socijalni rad Jajce
„Lokalna zajednica u akciji prevencije nasilja u porodici, grupe samopomoći poligon za praktikovanje nenasilnog ponašanja“ 19.11.2013.-30.04.2014. Edukacijom do uspostave multidisciplinarnog pristupa u radu sa počiniocima i žrtvama nasilja u porodicii te uspostava mobilnog multidisciplinarnog tima na području oćine Jajce ,Travnik,Novi Travnik,Dobretici i Donji Vakuf
Grad Mostar
Razumijevanje i prepoznavanje nasilja – korak ka prevenciji 01.11.2013. do 31.12. 2013 Prevencija kao mehanizam za efikasnu zaštitu žrtava rodno utemeljenog nasilja je integrirana u politike i programe na lokalnoj razini kroz multidisciplinaran i koordiniran rad i punu odgovornost svih nadležnih u procesu.
Poljoprivredni zavod USK
Ekonomsko osnaživanje žena-ranjivih skupina u općinama Unsko-sanskog kantona kroz plasteničku proizvodnju 15.05.2013. do 30.09.2013 Glavni cilj navedenog projekta je poboljšanje društvenog položaja žene na selu , definiranje potreba i mogućnosti žena u ruralnim područjima , jačanja uloge žena u programima ruralnog razvoja i poboljšanja pristupa žena razvojnim programima u lokalnim zajednicama ( kroz postojeća i novoformirana Udruženja plasteničke proizvodnje) te promocija poljoprivredne proizvodnje te ravnopravnosti spolova.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Trening trenera za podizanje svijesti i edukaciju zaposlenih u centrima za socijani rad/službama socijalne zaštite u Federaciji Bosne I Hercegovine za postupanje u slučajevima nasilja u porodici “ 10.04.2014. do 31.10.2014 Podizanje svijesti zaposlenih u centrima za socijalni rad/službama socijalne zaštite za postupanje u slučajevima nasilja u porodici
Dom zdravlja Široki Brijeg
Prevencija nasilja u obitelji i rad sa obiteljima s poremećenim odnosima“ 28.04.2014.-30.03.2015. Primjena multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinioca nasilja u obitelji na području HNK (Grad Mostar i Čapljina)   i ZHK (Grude i Posušje) i provođenje istraživanja s ciljem utvrđivanja čimbenika rizika za nasilno ponašanje.
JP Radio – Televizija Unsko – sanskog kantona Bihać
Obrazovanjem do društvenih promjena 28.04.2014. do 30.09.2014. Poboljšana informisanost putem medija i spremnost na diskusiju mladih i nastavnog osoblja u školama o nasilju, jednakopravnosti spolova
KJU „Porodično savjetovalište“
„Moj izbor“ 10.11.2014.-30.05.2015. Prevenirati brakorazvod kroz unapređenje znanja, vještina i kompetencija učesnika za kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos

Projekti nevladinih organizacija koje su podržane iz sredstava FIGAP programa na području FBIH

Crveni križ Tuzlanskog kantona
„Model ekonomskog osnaživanja žena smještenih u kolektivne centre na području općine Tuzla“ 14.12.2012. godine do 31.12.2013 Razvijanje ženskog poduzetništva općine Tuzla
Udruženje za socijalna istraživanja „proMENTE“
„Izrada studije stanja rodne jednakopravnosti u FBiH za 2011 – 2012“ 14.12.2012. godine do 31.07.2014 Koncept jednakovnopravnosti spolova prihvaćen kao pristup u formuliranju i realizaciji programa i politika u svim oblastima društva i na svim nivoima vlasti F BiH.
Asocijacija “XY”
Muškarci i primarna zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine“ 20.12.2014. godine do 30.09.2014 Doprinijeti povećanju nivoa ravnopravnosti spolova u BH društvu

Program finansijski podržava grupa donatora: SIDA (Švedska), ADA (Austrija) i SDC (Švajcarska)

sida-logo_400x200

 

 

 

Swiss_Agency_for_Development_and_Cooperation_(SDC)

 

 

images