Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, na 62. sjedinici održanoj 09.03.2013. godine usvojilo je Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013. – 2017. godine i zadužilo sve nadležne institucije Bosne i Hercegovine da se aktivno uključe u realizaciju planiranih aktivnosti iz ovog plana.

Ovaj strateški dokument u oblasti ravnopravnosti spolova usklađen je s obavezama i međunarodnim standardima koji proizlaze iz dokumenata Ujedinjenih naroda, Europske unije i Vijeća Europe.

Gender akcioni plan BiH sadrži ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima života i rada u javnoj i privatnoj sferi te istovremeno daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.

Osnaživanje i koordinacija rada institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova jedan je od važnih preduslova za efikasnu provedbu Gender akcionog plana BiH na svim nivoima vlasti.  Budući da Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Gender Centar Federacije BiH i Gender centar Republike Srpske od donošenja Zakona rade na pružanju stručne podrške drugim institucijama u procesu uključivanja principa ravnopravnosti  spolova ovim poglavljem kao poglavljem II.2. predviđeno je da Agencija i gender centri nastave da iniciraju uspostavu u pružaju stručnu podršku u radu institucionalnih mehanizama na svim nivoima vlasti. Stručna podrška se odnosi na definiranje kriterija za rad institucionalnih mehanizma za ravnopravnost spolova na svim nivoima organizacije vlasti, inicijative za osnivanje novih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na svim nivoima organizacije vlasti podrška u uvođenju standarda za ravnopravnost spolova (publikovanje i distribucija edukativnih i stručnih materijala za unaprjeđenje znanja iz oblasti ravnopravnosti spolova, unaprjeđenje resursno-edukacionog i dokumentacionog centra).

Nivoi vlasti koji uspostavljaju institucionalne mehanizme su dužni  da osiguraju sredstva organizaciono i stručno jačanje kao i sprovođenje programa, projekata  i aktivnosti, učešće na konferencijama, okruglim stolovima, javnim raspravama, edukativnim i promotivnim događajima.

S ciljem koordinacije provedbe i nadzora nad provođenjem Gender akcionog plana BiH uspostavit će se Upravni odbor za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana BiH kojeg čine direktorice Agencije za ravnopravnost spolova, Gender centra RS i Gender centra FBIH. Upravni odbor će biti zadužen za usvajanje smjernica za izradu godišnjih operativnih planova, odobravanje godišnjih operativnih planova kao i za izvještavanje Vijeće ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH.

Koordinacioni odbori će biti uspostavljeni od strane Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade RS i biti će nadležni za izradu i usvajanje godišnjih operativnih planova kao i za izvještavanje Koordinacionog odbora GAP BIH. Koordinacioni odbori će do kraja mjeseca oktobra svake godine provedbe Gender akcionog plana BiH u skladu sa usvojenim Smjernicama izrađivati prijedloge godišnjih operativnih planova koji će u smislu ujednačenog pristupa u provedbi aktivnosti biti dostavljeni Upravnom odboru na mišljenje.