Vijeće ministara BiH je na 5. sjednici razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o realizaciji Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) 2006. – 2011. godine i Prijedlog strukture Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine za period 2012. – 2017. godine.

Agencija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, će nakon usvojenog Izvještaja, početi aktivnosti na izradi Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine za period 2012 – 2017. godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 2006.godine usvojilo GAP BiH za period 2006-2011. godine, kao strateški dokument iz oblasti ravnopravnosti spolova u BiH. GAP BiH je usklađen sa obavezama i međunarodnim standardima koje proizlaze iz dokumenata Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Vijeća Evrope. Osnovni cilj GAP BiH je ostvarivanje principa ravnopravnosti spolova u BiH u 15 oblasti javnog i privatnog života. Za svaku oblast definirane su aktivnosti, odgovorne institucije, partneri i vremenski okvir realizacije aktivnosti.

Tokom provedbe aktivnosti iz GAP-a BiH vodilo se računa o poštivanju naznačenih rokova, ali su se pojavljivali i problemi finansijske i kadrovske prirode, koji su predstavljali prepreku realizaciji određenih aktivnosti u skladu sa predviđenom vremenskom dinamikom.

Efikasnijoj implementaciji GAP BiH, doprinijela je uspostava Finansijskog mehanizma za implementaciju Gender akcionog plana BiH, za period 2009-2014. godina (FIGAP Program). Potpisivanjem  Sporazuma o zajedničkom finansiranju FIGAP programa, između Vijeća ministara BiHi grupe donatora (razvojne agencije ambasada: Švedske, Austrije i Švajcarske), osigurana su sredstva za implementaciju GAP BiH.

Ovaj Izvještaj daje pregled i ocjenu realizacije aktivnosti GAP BiH u periodu od 2006. do 20011. godine u pojedinim oblastima, uključujući zaključke i preporuke za dalju implementaciju GAP BiH u narednom petogodišnjem periodu.