cedawNakon što je delegacija Bosne i Hercegovine je u petak  19.jula 2013. godine u Ženevi podnijela 4. i 5. periodični Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u BiH Komitet za eliminaciju diskriminacije nad ženama je objavio svoja Zaklјučna zapažanja na kombinovani četvrti i peti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine kojima je zadužio Bosnu i Hercegovinu za dalje aktivnosti u oblasti ravnopravnosti spolova i prava žena.

Komitet je odao priznanje Bosni i Hercegovini na detaljnom kombinovanom četvrtom i petom periodičnom izvještaju, pisanim odgovorima na spisak pitanja koji je sačinila radna grupa Komiteta prije sjednice i odgovorima na pitanja koja je Komitet usmeno postavlјao. Komitet je pozdravio napredak koji je postignut od razmatranja trećeg periodičnog izvještaja Zemlje članice 2006. godine (CEDAW/C/BIH/3) u preduzimanju zakonodavnih reformi, u oblasti unapređena institucionalnog i političkog okvira sa cilјem ubrzavanja ukidanja diskriminacije žena i promovisanja ravnopravnosti spolova te osiguravanja primjene međunarodnih standarda i ratifikacije ili pristupanja novim međunarodnim i regionalnim instrumentima.

Komitet je podsjetio Bosnu i Hercegovinu na obavezu na sistematično i stalno sprovođenje odredbi Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. U tom kontekstu Komitet je dao niz preporuka i zaključnih zapažanja u oblastima: žene u postkonfliktnim situacijama, pravni mehanizmi za žalbe, nacionalni mehanizmi za unapređenje položaja žena, stereotipi, nasilјe nad ženama, trgovina lјudskim bićima i iskorištavanje prostitucije, učešće u javnom i političkom životu, državlјanstvo, obrazovanje, zapošlјavanje, zdravlјe, ugrožene grupe žena, brak i porodični odnosi i prikuplјanje i analiza podataka.

Pored sljedećeg periodičnog izvještaja koji je planiran za juli 2017. godine Komitet je zatražio od Bosne i Hercegovine  osigura, u roku od dvije godine, pisanu informaciju o preduzetim mjerama za sprovođenje preporuka sadržanim u stavovima 10 (a) do (d) i 34 (a) do (h) odnosno:

10.  Komitet preporučuje da Zemlјa članica:

(a)   Ubrza sprovođenje državne Strategije za procesuiranje ratnih zločina i poveća broj sudskih procesa za ratne zločine izdvajanjem više finansijskih sredstava i kapaciteta za istrage kako bi se smanjio veliki broj nagomilanih slučajeva;

(b)   Izmijeni sve relevantne krivične zakone uklјučivanjem definicije seksualnog nasilјa tokom rata u skladu sa međunarodnim standardima, uklјučujući posebnu definiciju silovanja kao ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti, kako bi se adekvatno izrazila ozbilјnost počinjenih zločina i pojačali napori za usklađivanje sudske prakse i kaznenih praksi na sudovima u Zemlјi članici, uspostavlјanjem djelotvornih mehanizama saradnje između tužilaštava i sudova nadležnih za ratne zločine na svim nivoima u Zemlјi članici;

(c)   Ubrza usvajanje nacrta zakona i programa, koji su na čekanju, planiranih da osigura djelotvoran pristup pravdi za sve žene žrtve seksualnog nasilјa tokom rata, uklјučujući odgovarajuća obeštećenja, kao što su nacrt Zakona o pravima žrtava torture i civilnim žrtvama rata, Program za žrtve seksualnog nasilјa u sukobu i torture (2013-2016) i nacrt Strategije tranzicijske pravde, čiji je cilј unapređenje pristupa pravdi;

(d)   Osigura djelotvorno sprovođenje novog Zakona o programu zaštite svjedoka i uspostavi održive i operativne mjere zaštite svjedoka na nivou okružnih i kantonalnih sudova;

 

34.  Komitet zahtijeva da Zemlјa članica:

a.            Usvoji privremene posebne mjere u skladu sa članom 4, stav 1. Konvencije i Opšte preporuke Komiteta br. 25, sa cilјem postizanja de fakto jednakih mogućnosti za žene i muškarce na tržištu rada, uklјučujući ugrožene grupe žena, i uspostavi posebne programe obuka i savjetovanja za različite grupe nezaposlenih žena, uklјučujući promovisanje preduzetništva žena;

b.            Preduzme djelotvorne mjere da integriše ugrožene grupe žena i žene koje rade u „sivoj ekonomiji“ na formalno tržište rada;

c.            Pažlјivo prati radne uslove žena u neformalnom sektoru i onih koje su zaposlene sa ugovorima na određeno vrijeme, jačanjem inspekcija rada, i osigura njihov pristup socijalnim uslugama i socijalnom osiguranju, te razmotri ratifikaciju Konvencije br. 189 (2011) Međunarodne organizacije rada koja se odnosi na pristojan rad za radnike u domaćinstvu;

d.            Usvoji djelotvorne mjere, uklјučujući privremene posebne mjere, radi ukidanja segregacije u zanimanjima, i horizontalne i vertikalne, zasnovane na stereotipima u vezi sa spolom;

e.            Razvije povjerlјiv i bezbjedan sistem za podnošenje žalbi u vezi sa diskriminacijom na osnovu spola i seksualnim uznemiravanjem na radnom mjestu, i osigura da žrtve imaju djelotvoran pristup ovim sredstvima za traženje pravde;

f.             Proširi dostupnost i pristupačnost ustanova za brigu o djeci kako bi ženama pomogla da koriste svoje pravo na rad i povećala pristup žena tržištu rada;

g.            Osigura da primjena okvirnog zakona koji reguliše socijalni sektor dovede do usklađivanja zaštite trudnica i majki u Zemlјi članici radi garantovanja plaćenog porodilјskog odsustva za sve žene; i

h.            Sprovede inicijative podizanja svijesti i edukacije i za žene i za muškarce o podjeli domaćih i porodičnih odgovornosti između žena i muškarac i osigura podsticaj za aktivno učešće muškaraca u tim obavezama, npr. uvođenjem posebnog očinskog odsustva koje se ne može prenijeti.