Na prijedlog Agencije za ravnopravnost spolova BIH članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave usvojili su na sjednici održanoj u utorak (17.12.2013) u Sarajevu projektni prijedlog i projektni zadatak „Rodno odgovorno budžetiranje“.

Ovo je jedinstven pokušaj da se po prvi put u našoj zemlji, kroz budžete vlada, uvede princip rodne jednakosti. Rodno odgovorno bužetiranje objedinjuje politike, budžetiranje i rodnu jednakost u svrhu transparentnijeg trošenja sredstava prema spolu.

 Svrha ovog projekta je efikasna podrška planiranju i upravljanju budžeta u segmentu rodno odgovornog budžetiranja kao sastavnog dijela procesa pripreme budžeta i vođenje modernog i transparentnog sistema upravljanja javnim finansijama primjenom informacionih tehnologija.

Realizacija projekta omogućila bi budžetskim korisnicima upravnih nivoa vlasti BiH da, u procesu planiranja, putem uspostavljenih BMIS konekcija, efikasno komuniciraju sa nadležnim ministarstvima finansija koja će odobravati prijedlog rodno odgovorne raspodjele budžeta zajedno sa ostalim segmentima budžeta. Ovim bi se i ministarstvima finansija omogućila efikasna analiza i izvještavanje segmenta budžeta koji se odnosi na rodno odgovorno budžetiranje zajedno sa svim ostalim segmetima budžetiranja koji su potrebni za efikasno i sveobuhvatno upravljanje budžetima.

Uvođenje principa rodne jednakosti u pravni, institucionalni i politički okvir u BiH temelji se na obavezama koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata, članstva u međunarodnim asocijacijama i principa zaštite temeljnih ljudskih prava sadržanih u Ustavu BiH.

Projekat je nadogradnja savremenog BMIS sistema koji je ranije uveden u ministarstva finansija na sva četiri upravna nivoa.