Predstavnica Agencije za ravnopravnost spolova BiH učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji  “Cetinjski parlamentarni forum: žene, mir, bezbjednost – dvije godine kasnije”, koja je održana 25-26. juna 2012. u Hotelu “Splendid”, u Bečićima.

 Na konferenciji su učestvovali članice i članovi parlamentarnih komisija ravnopravnost spolova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Kosova*, Makedonije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, kao i predstavnici/ce međunarodnih organizacija.

 U junu 2010. godine održan je Cetinjski parlamentarni forum (parlamentarna regionalna inicijativa) na temu “Žene, mir i bezbjednost – Deset godina od usvajanja R1325 SBUN”. Tada je usvojena Zajednička izjava u kojoj je prepoznata potreba da, u cilju potpunog sprovođenja Rezolucije 1325, parlamenti uspostave tješnju saradnju i razviju efikasne pristupe u cilju što uspješnije afirmacije svih vrijednosti i principa predviđenih Rezolucijom 1325 SB UN u državama regiona. Zemlje učesnice CPF-a su pozvane da pripreme i usvoje akcione planove u cilju implementacije R 1325.

Konferencija je organizovana s ciljem: bolje implementacije i razumijevanja Rezolucije 1325 i njoj pratećih rezolucija; razmjene regionalnih i međunarodnih iskustava kada je u pitanju učešće žena u sistemu bezbjednosti; definisanja budućih aktivnosti na ovom polju.

S Konferencije je upućena Zajednička izjava kojom se konstatiraju dosada učinjeni pomaci, i to ponajprije kroz usvajanje Nacionalnih akcionih planova za primjenu Rezolucije 1325 (2000), ali i pozivaju svi relevantni dionici u zemljama u regiji na dosljedniju primjenu ciljeva Rezolucije 1325 i uključivanje većeg broja žena u procese donošenja odluka.