Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda potpisao je u Sarajevu izjavu o davanju podrške globalnoj COMMIT kampanji koju je 2012. godine pokrenula organizacija UN Women, uz podršku generalnog tajnika UN-a Ban Ki-moona s ciljem zaustavljanja nasilja nad ženama i djevojčicama.

Bosna i Hercegovina se obavezuje da će ratifikovati i sprovesti Konvenciju Vijeća Evrope o spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilju u porodici (CAHVIO). U cilju obezbjeđivanja  sveobuhvatnog i koordiniranog pristupa spriječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, biti će izrađena strategija sprovođenja Konvencije. Strategija će obuhvatiti suštinska pitanja Konvencije i definisati strateške pravce i konkretne strateške programe za rješavanje nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini. Ona će posvetiti pažnju zabrani diskriminacije te obuhvatiti zakonske i druge mjere za spriječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao i zaštiti i pružanju podrške žrtvama. Strategije će obezbjediti mehanizme za nadziranje sprovođenja Konvencije.

Bosna i Hercegovina se također obavezuje da će sprovoditi Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 kroz Akcioni plan za sprovođenje UN Rezolucije 1325 o Ženama, Miru i Sigurnosti, koja je usmjerna na povećano učešće žena na pozicijama donošenja odluka na svim nivoima vlasti, povećan broj žena u vojnim i policijskim snagama, povećano učešće žena u mirovnim operacijama te uvođenje rodne perspective u obuku za mirovne misije. Kroz ovaj Akcioni plan za sprovođenje Rezolucije UNVS 1325, Bosna i Hercegovina se obavezala na borbu protiv trgovine ljudima, smanjenje rizika od područja kontaminiranim minama i bolju podršku i pomoć mrežama žena i djevojaka žrtava oružanih sukoba.

commit_signed_2