SONY DSCU cilju kontinuiranog rada Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine na integriranju principa ravnopravnosti spolova u sve zakonske tekstove, izrađena je Informacija o napretku ostvarenom tijekom 2012. godine, koja je dostavljena i prihvaćena od Vijeća ministara na 57. sjednici održanoj 17.07.2013. Vijeće ministara izrazilo je zabrinutost zbog ograničenog provođenja Zaključka sa 169. sjednice, održane 21.12.2011.godine, te je još jednom zadužilo:

“sva ministarstva i samostalne upravne organizacije da prilikom izrade zakona, podzakonskih i drugih normativnih akata, prijedloga materijala iz oblasti Evropskih integracija, te prijedloga materijala iz oblasti tematskih aktivnosti koji se dostavljaju Vijeću ministara BiH, prije dostavljanju Vijeća ministara BiH, obavezno pribave mišljenje Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u pogledu njihove usklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.”

Pored toga, zadužilo je  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da ponovo dostavi Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Vijeća ministara BiH na razmatranje kako bi se osnažilo zakonsko uporište provođenja ovog zaključka.

INFORMACIJA O PROVOĐENJU ZAKLJUČKA VIJEĆA MINISTARA BIH SA 169. SJEDNICE, ODRŽANE 21.12.2011.GODINE

U skladu sa članom 26. stav (1), tačka a) Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH –prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10) i članom 61. Poslovnika o radu Vijeća ministara BIH Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je izradila Informaciju o provođenju Zaključka Vijeća ministara BIH sa 169. sjednice, održane 21.12.2011.godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 169. sjednici, održanoj 21.12.2011.godine usvojilo Zaključak koji glasi:

„U vezi s realizacijom zaključka donesenog povodom rasprave o Četvrtom i Petom periodičnom izvještaju UN-a o CEDAW-u Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na potrebu pribavljanja mišljenja o usaglašenosti nacrta zakonskih akata sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, zadužuju se institucije predlagači propisa da takva mišljenja pribave prije upućivanja u proceduru razmatranja na Vijeću ministara.“

 Ovaj Zaključak je Vijeće ministara BiH donijelo povodom rasprave o Zaključku sa 14. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji glasi:

„S obzirom na to da nadležna ministarstva uglavnom ne provode odredbu člana 30. Zakona o ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.16/03 i 102/09) o obaveznom usaglašavanju propisa s odredbama ovog zakona, preporučuje se Vijeću ministara BiH da, prije utvrđivanja prijedloga zakona i drugih propisa, njihove nacrte ubuduće dostavlja Agenciji za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, radi pribavljanja mišljenja o usaglašenosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.“

 Vijeće ministara BiH je putem Generalnog sekretarijata aktom broj: 05-07-1-2589-35/11 od 22.12.2011. godine zadužilo sve institucije BiH, predlagače propisa, da provode ovaj Zaključak.

Obaveza usaglašavanja zakona je utvrđena članom 30. Zakona o ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH:

“Svi državni i entitetski zakoni,  kao i drugi odgovarajući propisi uskladit će se s odredbama ovog zakona, najkasnije u roku od 6 mjeseci.”

 Zaključnim komentarima komiteta za eliminaciju  diskriminacije žena za Bosnu i Hercegovinu, usvojenim na trideset petoj sjednici, 15. maj – 2. juni 2006. godine, tačka 16. i 20.:

“16. Preporuka Komiteta je da zemlja članica ubrza postupak harmoniziranja zakona kako bi se ispoštovala obaveza utvrđena Zakonom o ravnopravnosti spolova (član 30., stav 2.), kao i svim članovima Konvencije, te kako bi se uspostavile procedure za uspješnu  provedbu  i primjenu navedenih zakona.”

 Adekvatne  zakonodavne politike  su iznimno  važne  za postizanje ravnopravnosti spolova, jer zakonski  i podzakonski propisi s jedne strane predstavljaju temelj za djelovanje svih društvenih aktera, ali s druge strane stvaraju i pravnu osnovu  u  slučajevima kad  pojedinac traži  zaštitu svojih prava pred nadležnim organima.

Tokom rada Agencije za ravnopravnost spolova BIH  na izmjeni i dopuni  zakona uočeno je više mogućih konkretnih pristupa izmjenama pojedinačnih zakona. Oni sežu  od izmjene načela zakona, preko uvođenja kvantitativne ravnopravnosti u upravljačkim  tijelima i na radnim mjestima istog stupnja složenosti, pa  sve do davanja prednosti kandidatima određenog spola  prilikom procesa imenovanja na funkcije ili zapošljavanja. Također, iako se može činiti da je to samo formalnost, pažnju treba obratiti i na korištenje rodno osjetljivog jezika, jer ipak ne treba podcijeniti utjecaj forme na formiranje svijesti u društvu.

POSTUPANJE AGENCIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BIH NAKON USVAJANJA ZAKLJUČKA VIJEĆA MINISTARA BIH

Po prijemu Zaključka Vijeća ministara BiH Agencija za ravnopravnost spolova BiH je dopisom obavijestila sva ministarstva i institucije Bosne i Hercegovine sa ovim Zaključkom te sa nadležnosti Agencije u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ 32/10) a koja se odnosi na davanje mišljenja na propise o usaglašenosti sa Zakonom i međunarodnim standardima o ravnopravnosti spolova.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je u martu 2012. godine dostavila Vijeću ministara BiH Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Vijeća ministara BIH prema kojoj bi se svi pravni akti, predloženi za usvajanje Vijeću ministara BiH, upućivali na mišljenje Agenciji za ravnopravnost spolova BiH. Međutim, Prijedlog još uvijek nije razmatran na sjednici Vijeća ministara BiH.

Ova dopuna je  predložena radi  obavljanja nadležnosti i funkcija  koje naročito  obavlja  Agencija za  ravnopravnost spolova  Bosne  i Hercegovine.  Nadležnosti i funkcije  koje naročito obavlja Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine određene su Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, gdje je u članu 23. pod tačkom  4. propisano da Agencija:  “vrši ocjenjivanje zakona, akata i podzakonskih akata koje usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kako bi pratila djelovanje na ravnopravnost i ravnopravnu zastupljenost spolova.”

Ova dopuna je predložena i u skladu  sa obavezama Bosne i Hercegovine prema zaključnim komentarima komiteta za eliminaciju diskriminacije žena:

“20. Preporuka Komiteta je da zemlja članica osnaži Agenciju za ravnopravnost spolova  kroz veće ovlasti vis-a-vis relevantnih ministarstava i Vijeća ministara u njenoj  procjeni zakona, akata i podzakonskih propisa s aspekta ravnopravnosti spolova…”

Entitetske vlade su već uspostavile procedure kako bi se od entitetskih institucija za ravnopravnost spolova (Gender centar Republike Srpske i Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine) pribavila mišljenja o usklađenosti propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BIH.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH je krajem 2011. godine objavila Priručnik za usklađivanje zakona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i sa međunarodnim standardima u oblasti ravnopravnosti spolova. U saradnji sa Agencijom za državnom službu BiH u toku 2012. godine održane su 4 obuke za oko 100 državnih službenika koji rade na izradi pravnih propisa u institucijama BIH sa ciljem upoznavanja sa obavezama usklađivanja propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

 ANALIZA PROVOĐENJA ZAKLJUČKA OD INSTITUCIJA BIH

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je tokom 2012. godine zaprimila 4 zahtjeva za davanje mišljenja na prijedloge Zakona, i to:

•             Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama

•             Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini

•             Prednacrt zakona o odgovornosti za nuklearnu štetu

•             Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu u institucijama BiH.

Od 27 prijedloga zakonskih tekstova koje je razmatralo Vijeće ministara BiH tokom 2012. godine samo jedan prijedlog Zakona je dostavljen na mišljenje Agenciji za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

U 2012. godini Vijeće ministara BiH razmatralo je 45 pravilnika iz različitih oblasti. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH je zaprimila zahtjev za dostavljanje mišljenja te je dala mišljenje samo na jedan Prijedlog Pravilnika i to:

–              Prijedlog Pravilnika o izmjena Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH

Od 12 strategija, politika, programa i akcionih planova koje je Vijeće ministara BiH usvojilo u 2012. godini Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH nije dobila niti jednu na uvid kako bi dala mišljenje.

Na osnovu navedenog Agencija za ravnopravnost spolova BiH cijeni da institucije BiH još uvijek ne provode svoje obaveze iz člana 24. stav (4) Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10) i Zaključka Vijeća ministara BiH koji je usvojen na 169. sjednici, održanoj 21.12.2011.godine  a koja se odnosi na obavezu dostavljanja Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na mišljenje prije dostavljanja Vijeću ministara BiH.