Memor

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u saradnji sa OSCE-ovom Misijom u BiH počinje sa implementacijom projekta „Povećanje opredjeljenosti političkih stranaka za ravnopravnost spolova“

Izborni sistem Bosne i Hercegovine može se okarakterizirati kao sistem prosječne usklađenosti u pogledu cilja povećanja učešća žena. Kvota koja se primjenjuje osigurava da žene budu uvrštene na liste kandidata, predviđa pravilo o rangiranju i postotak koji sada iznosi 40%. Međutim, kvota ne garantira istinsku ravnopravnost, naročito u smislu osiguranja prilika ženama da ostvare dobar izborni rezultat. Podaci o lokalnim izborima 2008. i 2012. ukazuju na to da su žene u samo 10% slučajeva bile prve na listi i da su činile oko 85%  imena za mandate namijenjene manje zastupljenom spolu. Još uvijek postoji nedostatak razumijevanja tog koncepta, statuti pojedinih političkih stranaka sadrže odredbe o borbi protiv diskriminacije ili o općenitom promoviranju ravnopravnosti spolova, međutim sprovođenje odredbi u realnost je vrlo malo zastupljeno. Postoji potreba da se podrži sprovođenje javnih politika u oblasti ravnopravnosti spolova i analizira uticaj društvenog razvoja na žene u političkom životu BiH, kao i da se iskorijene specifični oblici diskriminacije na osnovu spola. Imajući u vidu da utjecaj žena izabranih u zakodavna tijela predstavlja važan preduvjet za postizanje ciljeva ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u saradnji sa OSCE-ovom Misijom u BiH počinje sa implementacijom projekta „Povećanje opredjeljenosti političkih stranaka za ravnopravnost spolova“, a koji je predviđen za period 1.mart – 15. oktobar 2014.

Osnovni cilj projekta je promoviranje zastupljenosti žena u političkom i javnom životu kroz: i) povećanu vidljivost 400 žena – kandidatkinja u izborima 2014 kroz njihove političke stranke, a u toku izbornih kampanja, te ii) osiguravanje javne podrške bosansko – hercegovačkih parlamentarca, političara i ambasadora za participaciju žena u političkom i javnom životu. Projektom će biti obuhvaćeno 8 radionica na kojima će biti prisutno po 50 žena – kandidatkinja iz 8 izbornih jedinica BiH (5 u FBiH i 3 u RS-u), te će ukupno obuhvatiti 400 žena – kandidatkinja. Na ovim radionicama će pored žena – kandidatkinja biti prisutni predavači ispred Agencije za ravnopravnost spolova BiH, predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, te istaknuti ambasadori u BiH. Upravo ovaj Projekt će pomoći ženama – kandidatkinjama kroz izbornu kampanju 2014, kao i jačanju uloge žena unutar političkih stranaka. Potrebno je također naglasiti da je Agencija već ranije u mjesecu maju 2014. dostavila „Izjavu o opredjeljenosti ravnopravnosti spolova za političke partije“ na potpisivanje, a u kojoj se potpisnicima omogućava da svoju opredjeljenost za ravnopravnost spolova promoviraju u predizbornoj kampanji, tj. poštivanje načela ravnopravnosti spolova, te da na listama uravnoteženo budu zastupljeni i žene i muškarci. Shodno Izjavi od stranaka – potpisnica u kampanji, a posebno nakon izbora, kod imenovanja i definiranja prioriteta, politika i izrade potpisa će se očekivati da poštuju principe za koje su se unaprijed opredjelili,

Projektom se želi ukazati da političke stranke trebaju ustrajno raditi na osnaživanju i poticanju žena na aktivniju participaciju u političkom djelovanju unutar samih stranaka, kako bi se to odrazilo na ravnopravnu zastupljenost u vrhu hijerarhije političkog odlučivanja, čime bi se žene potaknule na preuzimanje društvenih uloga od jednake važnosti u političkom i javnom životu.