Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na 6. sjednici, održanoj 15. marta 2012. godine, utvrdila je i Vijeću ministara BiH, vladama entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, kao i skupštinama entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH dostavila preporuku za poboljšanje položaj osoba koje se nalaze na porodiljskom odsustvu.

 Ovim institucijama Komisija preporučuje da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, reguliraju prava osoba koje se nalaze na porodiljskom odsustvu, tako da bude osigurana adekvatna zaštita materinstva i otklonjena postojeća diskriminacija na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, te da učine napore na daljnjem unapređenju i standardizaciji ovih prava s ciljem ispunjavanja obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela prema međunarodnim konvencijama.