Osnovna strategija za uvođenje principa ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini odnosno gender mainstreaming je Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine.

Gender mainstreaming, najjednostavnije predstavljen, je strategija za postizanje ravnopravnosti spolova. Koncept „gender mainstreaming” se po prvi put pojavljuje u dokumentima nakon Treće UN svjetske konferencije o ženama (Najrobi 1985), u okviru koje je viđen kao sredstvo promovisanja uloge žena u oblasti razvoja i integracije ženskih vrijednosti u rad na razvoju, a u Platformi za akciju, prihvaćenoj na Četvrtoj svjetskoj konferenciji o ženama (Peking 1995) ima istaknuto mjesto.

Da bi preuzete obaveze bile ispunjene, institucije vlasti moraju uspostaviti i sprovoditi aktivne javne politike i strateške mjere za postizanje ravnopravnosti spolova. Integracija standarda ravnopravnosti spolova u sve oblasti društvenog života (gender „mainstreaming“) nije samo obaveza institucija za ravnopravnost spolova, već svih nadležnih institucija koje su dužne uvoditi i primjenjivati ove standarde u svom djelokrugu rada.

U tom kontekstu Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine predstavlja osnov za kreiranje aktivnih javnih politika i strateških mjera za postizanje ravnopravnosti spolova.

Struktura ovog dijela web stranice je kreirana na način da predstavi najznačajnije instrumente i standarde u oblasti ravnopravnosti spolova kako bi svi donosioci odluka mogli da preuzmu svoje obaveze u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BIH i Gender akcionim planom BiH.