DSC_01901Praćenje provedbe Akcionog plana vrši Koordinacioni odbor za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini. Koordinacioni odbor je formiran odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na 121. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je održana 29.01.2015.godine. Koordinacioni odbor se sastoji od dvadesetpet članova koji se imenuju na period trajanja Akcionog plana,  2014. – 2017. godine.

Koordinacioni odbor je zadužen da prati provođenje Akcionog Plana za provedbu UNSCR-a 1325 u Bosni i Hercegovini 2014. – 2017. godine, a posebno da:

  • Izrađuje, razmatra i usvaja godišnje operativne planove provođenja Akcionog plana na osnovu prijedloga operativnih planova svake institucije zastupljene u Koordinacionom odboru;
  • Usvaja plan monitoringa i evaluacije koji se sačinjava na osnovu prijedloga planova monitoringa i evaluacije svake institucije zastupljene u Koordinacionom odboru;
  • Koordinira implementaciju aktivnosti iz Akcionog plana u nadležnim institucijama, međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama;
  • Priprema, razmatra i dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje godišnje izvještaje o implementaciji Akcionog plana;
  • Održava redovne sastanke Koordinacionog odbora i NVO koje su potpisale Memorandum o razumijevanju za provedbu AP UNSCR 1325 (Koordinaciona grupa NVO);
  • Izrađuje nacrt Akcionog plana za provedbu UNSCR-a 1325 u Bosni i Hercegovini nakon 2017. godine koji se ima dostaviti Vijeću ministara BiH, najkasnije do kraja 2017. godine;
  • Prati i druge aktivnosti koje su usmjerene na provođenje UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini.

Članovi i članice Koordinacionog odbora su:

– Samra Filipović – Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, predsjedavajuća;

– Ankica Tomić, Ministarstvo sigurnosti BiH, zamjenica;

– Sead Muratović, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, zamjenik;

– Dr. Muhamed Smajić, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, član;

–  Željka Blagovčanin, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, članica;

– Razija Bećirović, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, članica;

– Milena Bumbić, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, članica

– Enes Hadrović, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, član;

– Ognjen Zekić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, član;

– Munirka Papović, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, članica;

– Nermina Jerković, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, članica;

– Ahira Poljo, Granična policija Bosne i Hercegovine, članica;

– Velimir Pržulj, Granična policija Bosne i Hercegovine, član;

– Dženana Selimović, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, članica;

– Selma Ćimić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, članica;

– Mirjana Marić, Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, članica;

– Ana Vuković, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, članica;

– Jelena Milinović, Gender centar Republike Srpske, članica;

– Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, članica;

– Sanela Fazlić-Kulovac, Federalna uprava policije, članica;

– Alma Tajić-Kurto, Ured parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine, članica;

– Slaven Lasić, Oružane snage Bosne i Hercegovine – brigadir, član;

– Asima Lihić, Oružane snage Bosne i Hercegovine – major, članica;

– Saša Bratić, Oružane snage Bosne i Hercegovine – major, član;

– Predstavnik/ca NVO, član/ica.