8.11.2011. godine u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu predstavljena je web stranica za promociju UNSCR 1325 ”Žene, mir i sigurnost” www.1325.arsbih.gov.ba.

Cilj izrade web stranice je da se na jednom mjestu prikažu aktivnosti koje se provode u Bosni i Hercegovini na implementaciji Akcionog plana UNSCR 1325.

Rezolucija 1325 prva je rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a koja se konkretno bavi utjecajem rata na žene i djevojčice, te doprinosom žena rješavanju konflikta i održivom miru. Usvajanjem RVSUN-a 1325 po prvi put se priznalo da mir i sigurnost ne mogu biti pravedni i uključivi bez potpunog i ravnopravnog učešća žena kada je u pitanju mir i sigurnost. Od 2000.g. VS UN-a je usvojilo četiri komplementarne rezolucije o ženama, miru i sigurnosti (1820 u 2008.g., 1888 i 1889 u 2009.g. i 1960 u 2010.g.) koje ponovo naglašavaju značaj jednakosti spolova za održiv mir i sigurnost.

27 jula 2010.g. Vijeće ministara BiH je usvojilo Akcioni plan za implementaciju RVSUN 1325. Nakon toga imenovan je Koordinacioni odbor čija je uloga da nadgleda implementaciju tog Akcionog plana. Njegov prvi izvještaj o napretku u implementaciji AP je podnesen VM BIH 19 septembra 2011.g.