Multisektorski odgovor

Multisektorski odgovor

S ciljem implementacije drugog strateškog cilja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) koji obuhvata programe edukacija profesionalaca, Gender Centar Federacije BiH je u okviru provedbe projekta „Unaprijeđenje pristupa multi-sektorskim...