Svaka peta žena tokom svog života bar  jednom bude žrtva fizičkog nasilja. Stoga bi ratifikacija Konvencije o prevenciji i borbi  protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici predstavljala krajnji rezultat napora Vijeća Europe, koje je od 1993. godine nasilje nad ženama prepoznalo kao jedan od ključnih prioriteta u prevazilaženju nejednakosti između muškaraca i žena.

To je, između ostalog, istaknuto prvog dana rada Prvog  Regionalnog seminara za promociju Konvencije Vijeća Europe posvećene sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji se 24. i 25. oktobra održava u Sarajevu.

 Seminar je, u okviru promocije ratifikacije nove Konvencije, organiziralo Vijeće Europe u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BIH i UN Women.

 Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Vijeće ministara Vijeća Europe usvojilo 07. 04. 2011. g. predstavlja prvi pravno obavezujući instrument u Europi, koji ima za cilj stvaranje pravnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja i kažnjavanje počinitelja nasilja. Do sada je Konvenciju potpisalo 16 država.

Učesnicima seminara, prvog dana rada, obratili  su se Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova, Ismeta Dervoz, članica  Komisije za ravnopravnost spolova Parlamentarne skupštine BiH, Marja Routanen, direktorica za pravdu i ljudsko dostojanstvo Vijeća Europe, Erika Kvapilova, regionalna direktorica programa UN Women CSEE, Mirjana Ferić-Vac, zamjenica presjedavajućeg Komiteta za jednake mogućnosti žena i muškaraca Parlamentarne skupštine Vijeća Euvrope, te Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, U svom obraćanju zahvalila se Vijeću Evrope na ukazanoj časti što se prva konferencija na temu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici(CAHVIO )organizuje u BiH, odnosno u Sarajevu.

Marja Routanen, direktorica za pravdu i ljudsko dostojanstvo Vijeća Europe, podsjetila je da je Konvencija do sada potpisalo 16 država. Prisustvo ministra Halilovića skupu, kazala je Routanen, znak je da i BiH podržava ovu Konvenciju, što pokazuje da su bh. političari svjesni problema nasilja nad ženama.