PSBIHDom naroda (31. sjednica, održana 23.07.) i Zastupnički dom (50. sjednica, održana 18.07.) Parlamenta Bosne i Hercegovine ratificirali su Konvenciju Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (CAHVIO). Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je 26. zemlja članica VE koja je ovu konvenciju potpisala još na Međunarodni dan žena, 08.03.2013. godine. Treba napomenuti da je naša država i peta od svih članica VE ratificirala ovaj bitni međunarodni dokument.

Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama predstavlja najambiciozniji međunarodni sporazum u ovoj domeni i odnosi se na sve osobe bez obzira na njihovo vjersko, kulturno i etničko porijeklo. Ujedno, riječ je o prvom pravno obavezujućem instrumentu u Europi koji za cilj ima stvaranje pravnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja i kažnjavanje počinitelja nasilja.

Konvencija predviđa i veliki broj instrumenata koje zemlje potpisnice trebaju ugraditi u svoje zakonodavstvo, u cilju uspostave što efikasnijeg sistema prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.