U Banja Luci je 27-28.02.2013. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske održan Regionalni sastanak i regionalna konferencija na temu: Kojeg je roda sigurnost? UN Rezolucija 1325 „Žene, mir i sigurnost: globalno-regionalno-lokalno“.

Regionalni sastanak i konferenciju organizovala je Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa Koordinacionim odborom za praćenje Akcionog plana UN Rezolucije 1325 u Bosni i i Hercegovini.

Cilj oba događaja je razmjena regionalnih iskustava i praksi u primjeni UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ i nacionalnih akcionih planova za provedbu ove UN rezolucije.

 Konferencija (28.)  je održana kao prva aktivnost u okviru obilježavanja ovogodišnjeg Gender week-a (Sedmice ravnopravnosti spolova) koja se tradicionalno obilježava već nekoliko godina.

 Promjena koncepta sigurnosti, od sigurnosti u kojoj je fokus država kao sigurnosti pojedinca, odnosno ljudskoj sigurnosti, omogućila je da se na kvalitativno drugačiji način razmatra sigurnost i ponude nova rješenja koja bi stepen sigurnosti svih građana i građanki jedne društvene zajednice podigla na viši nivo. Budući da se inicijative na uvođenju rodne ravnopravnosti u sektor sigurnosti provode od globalnog do lokalnog nivoa, Regionalna konferencija je pružila mogućnost za razmjenu iskustava u ovoj oblasti, te ulozi institucija i vaninstitucionalnih aktera u tom procesu.

 Konferenciji su prisustvovali predstavnici/ce: gender institucionalnih mehanizama, institucija sektora odbrane i sigurnosti, parlementarnih komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, te nevladine i  međunarodne organizacije iz BiH i zemalja u regiji (Srbije, Crne Gore i Makedonije).