Konferencija o temi “Rodna pitanja u sektoru sigurnosti u BiH” koju je, u suradnji s EUFOR-om, organizirao Centar za obuku za operacije potpore miru (PSOTC) svečano je otvorena 13.11.2013. Cilj konferencije je “jačanje rodne perspektive u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini“.

PEN_4761

Ova Konferencija je zajednički projekt PSOTC-a i EUFOR-a, uz financijsku pomoć norveškog veleposlanstva u Sarajevu. Cilj konferencije je da se imenovanim kontakt osobama za rodna pitanja pruži više informacija o Rezolucijama 1325, 1820, 1888, 1889 i 1960 VS UN o ženama, miru i sigurnosti, Gender akcionom planu BiH, važnosti njihovih funkcija i aktivnostima koje se od njih očekuju, kao i o tome kako da usklade obveze iz ovog imenovanja sa svojim redovnim radnim obavezama.

Akcioni plan za provedbu Rezolucije 1325 VS UN sadrži osam ciljeva, jedan od kojih je i povećavanje broja žena u vojnim i policijskim snagama. Ovaj cilj propisuje obvezu Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva obrane BiH, entitetskih ministarstava unutarnjih poslova i Policije Distrikta Brčko da imenuju kontakt osobe za rodna pitanja u vojnim i policijskim institutcijama i strukturama.

U 2011. g. Ministarstvo obrane BiH i Zajednički stožer imenovali su osobe za kontakt za rodna pitanja za svoje institucije, a 2012. g. to je urađeno i u okviru strukture OS BiH sve do nivoa bataljuna.

PEN_4836

Na Konferenciji su sudjelovale kontakt osobe za rodna pitanja iz Oružanih snaga BiH, ministarstava unutarnjih poslova, policijskih agencija i Ministarstva sigurnosti BiH. Ova je konferencija organizirana kako bi se omogućilo osobama za kontakt za rodna pitanja u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini da steknu konceptualno razumijevanje i bolje se upoznaju sa rodnim pitanjima u sektoru sigurnosti.

Cilj je pomoći da se osigura bolje razumijevanje različitih potreba žena i muškaraca, kao i integriranja, zadržavanja u službi i profesionalnog razvoja žena u sektoru sigurnosti, jače zastupljenosti žena na funkcijama gdje se donose odluke i rodno uvjetovanih promjena u organizacijskoj kulturi u sektoru sigurnosti u BiH.

U okviru svojg opredjeljenja za provedbu Rezolucije 1325 VS UN, EUFOR daje snažnu potporu bilo kojem vidu osposobljavanja koji vodi ka napretku glede rodnih pitanja, osobito kada se radi o pitanjima ljudskih resursa, rukovođenja, planiranja i provedbe aktivnosti na polju sigurnosti.

Zajednička ocjena svih sudionika jeste da je nužno raditi na senzibiliziranju javnosti u pogledu rodne jednakosti, odnosno promoviranju jednakosti kao društvenog načela djelovanja, te edukaciji pripadnika OS i drugih sigurnosnih institucija na tom planu, s fokusom na obuku osoba za kontakt za rodna pitanja.

Potpora osobama za kontakt za rodna pitanja u sektoru sigurnosti i Ministarstvu obrane pomoći će da se rodna pitanja snažno i efikasno uvedu u glavne tokove aktivnosti, što će pomoći da se poboljša politika upravljanja ljudskim resursima kad je riječ o  regrutiranju i zadržavanju žena u službi u Oružanim snagama.