Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa partnerskim organizacijama i institucijama, od 6. do 8. marta 2012. godine organizira

 Sedmicu ravnopravnosti spolova/Gender Week, tokom koje će biti predstavljeni rezultati postignuti u ovoj oblasti.

U srijedu, 7. marta 2012. godine u Sarajevu je održan Sajam rezultata FIGAP (Finansijski mehanizam za provodjene Gender akcionog plana). U 2011. godini, iz sredstava FIGAP programa podržani su projekti 36 nevladinih organizacija iz  cijele Bosne i Hercegovine, koje su uspješno provele planirane aktivnosti.

Na otvaranju Sajma, o značaju saradnje institucija BiH i nevladinih organizacija u oblasti ravnopravnosti spolova govorili su zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Radmila Mitrović, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova u BiH Samra Filipović-Hadžiabdić, ambasador Kraljevine Švedske u BiH Bosse Hedberg, direktorica Gender centra RS Spomenka Krunić i predstavnica Gender centra Federacije BiH Sadmira Kotorić.

U 2011. godini iz programa FIGAP (Finansijski mehanizam za provodjene Gender akcionog plana)  podržani su projekti 36 nevladinih organizacija iz  cijele Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 710.000 KM. U sedmici kada Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH zajedno sa partnerskim organizacijama i institucijama organizira Gender Week, zadovoljstvo nam je predstaviti rezultate koje su postigle nevladine organizacije, realizirajući projekte finansijski podržane iz FIGAP programa. “Koristim se prilikom čestitati im na postignutim rezultatima i zahvaliti gender institucionalnim mehanizmima, odnosno gender centrima Federacije BiH I Republike Srpske za stručnu i savjetodavnu podršku nevladimim organizacijama”, istakla je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

 Sredstvima FIGAP programa podržane su nevladine organizacije i njihovi projekti:

1.    Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica: projekat  “Učinimo naša prava stvarnim”

2.    KALI SARA – Romski informativni centar: Sarajevo: projekat „Osnaživanje Romkinja za zapošljavanje i samozapošljavanje“

3.    Udruženje  mladih lingvista i prevodilaca, Sarajevo: projekat Gender senzitivni jezik u obrazovanju, medijima i u pravnim dokumentima

4.    Udruženje žena žrtava rata, Sarajevo: projekat „Utvrđivanje zdravstvenih usluga žrtvama silovanja i seksualnog zlostavljanja“

5.    Žene ženama, Sarajevo: projekat „Grad ravnopravnosti-Ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“

6.    Udruženje  ŽENA BIH, Mostar: projekat „Saradnjom između OCD i institucija vlasti do efikasnje pomoći žrtvama nasilja“

7.    Opštinsko udruženje logoraša, Laktaši: projekat „Pomoć i podrška za samozapošljavanje žena iz kategorija logoraša, porodica poginulih i nestalih boraca RS“

8.    Organizacija UDAS, Banja Luka: projekat „Prava žena sa invaliditetom kroz umjetničko izražavanje“

9.    Centar za edukaciju PRO EDUCA, Banja Luka: projekat „Žene lideri 21. vijeka“

10.  Udruženje žena „Derventa“, Derventa: projekat „Prevencija u borbi protiv trgovine ljudima”

11.  NVO „Udružene žene“ Banja Luka: projekat „Unapređenje multidiscipliniranog pristupa sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini“,

12.  UG „Budućnost“ Modriča: projekat „Prevazilaženje tradicionalnih uvjerenjaje uslov za značajniju ulogu žena u javnom prostoru“

13.  NVO „Žena i porodica“ Gradiška: projekat „Biću odbornica“,

14.  Udruženje za radno pravo i socijalnu zaštitu Republike Srpske Banja Luka: projekat „Mala biblioteka ravnopravnosti polova u radnim odnosima“,

15.  UŽ „Most“ Višegrad: projekat „Umrežene institucije – efikasna zaštita od rodno zasnovanog nasilja“,

16.  UG „HOME“ Trebinje: projekat „Škola pčelarstva za žene“

17.  OŽ „Lara“ Bijeljina: projekat „Pridruži se – prepoznaj nasilje“,

18.  HUG „Žena Trnova“ Trnovo: projekat „Edukacija žena „Od ideje do biznisa“ u ruralnim opštinama Trnovo, Istočna Ilidža, Kalinovik, Foča (Miljevina)“,

19.  NVO „Forum žena“ Bratunac: projekat „Smanjenje diskriminacije kroz podizanje nivoa efikasnosti i funkcionalnosti u zaštiti ljudskih prava u Bratuncu“,

20.  NVO „Priroda“ Bratunac: projekat „Rodna jednakost u obdaništima i osnovnim školama“,

21.  NVO „Helsinški parlament građana/ki“ Banja Luka: projekat „Član koji nedostaje – zakonsko, ekonomsko i psihosocijalno osnaživanje samohranih roditelja na području Republike Srpske“.

22.  Udruženje za unaprijeđenje i kulturu življenja „BONAVENTURA“, Sarajevo: projekat ” 24 slike provedbe GAP –a u  Bosni i Hercegovini/ Ravnoteža  učešća žena i  muškaraca u političkom i javnom životu

23.  ”NVO „Medica“ Zenica; projekat  “Edukacija, psihološko i ekonomsko osnaživanje žena u  ruralnim sredinama za život bez nasilja, diskriminacije uz punu  jednakopravnost“

24.  Kantonalni savez udruga pripadnika Armije BiH i HVO liječenih od  PTSP- a Unsko-sanskog kantona: projekat „Formiranje socio terapijske grupe  POMOĆ I SAMOPOMOĆ”

25.  UBIDRLPTSP – Uskoplje: projekat „Žena kao temelj funkcionalne obitelji“

26.  Udruga za promicanje informacijskih tehnologija – UPIT: projekat „Informatička edukacija žena i radionica za djecu u Zapadnohercegovačkoj županiji“

27.  Udruženje “Žene sa Une”, Bihać: projekat „Mobilizacija i jačanje kapaciteta žena za bolje učešće na tržištu rada“

28.  Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo: projekat „Rad sa nasilnikom – grupe samopomoći“

29.  Demokratska organizacija mladih, Velika Kladuša: projekat „Mi i Zajednica – Neka žene odluče“

30.  Crveni križ Tuzlanskog kantona,Tuzla: projekat „Razvijanje ženskog poduzetništva na području općine Tuzla“

31.  Asocijacija za razvoj LEDA: projekat „Ekonomsko osnaživanje žena ruralnih područja u općini, Zenica“

32.  Udruženje za poduzetništvo i posao LINK, Mostar: projekat „Jačanje socio-ekonomske uloge žene kroz neformalno obrazovanje s ciljem zapošljavanja i samozapošljavanja“

33.  Udruga oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine kantona Središnja Bosna; projekat  „Senzomotorička integracija“

34.  Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“: projekat „Afirmiranje uloge očeva u preveniranju nasilja u porodici“

35.  «Vive Žene», Tuzla: projekat „Korak bliže eliminaciji nasilja u porodici“

36.  Udruga građana za zdravi život „Agata“, Čapljina: projekat „Promocija zdravlja mladih kroz edukaciju i aktivno učenje  zdravog  stila života, odgovornog ponašanja i  razumijevanja  među spolovima“.