Kako je na početku predstavljanja Studije o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja nad ženama kazala direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović – Hadžiabdić. Studija je značajna sa aspekta implementacije Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine, kao petogodišnjeg strateškog dokumenta iz oblasti ravnopravnosti spolova kao i kreiranja institucionalnog odgovora za prevenciju i zaštitu žrtava nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Uz direktoricu Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Samru Filipović – Hadžiabdić, okupljenima su se obratile i Doina Boldoga, direktorica UNFPA za BiH, Kosovo, Makedoniju i Srbiju, Amna Muharemović, šefica Ureda UN Women u BiH, Spomenka Krunić, direktorica Gender centra RS i Ana Vuković, direktorica Gender centra FBIH.

Nasilje nad ženama i nasilje u obitelji, kao jedan od najvećih izazova bosanskohercegovačkog društva, problem je koji je odnedavno izašao iz privatne u javnu sferu. Intervencija društva postala je intenzivnija u posljednjem desetljeću kad se razvila svijest da je sprečavanje ove vrste nasilja jedan od imperativa u oblasti zaštite ljudskih prava.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BIH, Samra Filipović-Hadžiabdić je naglasila da je

 „osnovni doprinos ove studije jer pruža uvid u „ostatak ledenog brijega“ i to u sve oblike nasilja nad ženama (psihičko, fizičko, seksualno i ekonomsko) koji nisu vezani samo za porodičnu zajednicu nego i za partnerske veze i nasilje koje se dešava u zajednici.“

 Direktorica Agencije je dodala da je

„Studija ukazala da je u Bosni i Hercegovini prisutna „tolerancija na nasilno rješavanje konflikata“ koja povećava rizike od nasilja nad ženama. Rezultati Studije koji ukazuju da je gotovo polovina žena (47% žena) u BiH tokom života barem jednom bila izložena nekoj od vrste nasilja, odnosno svaka deseta žena (11% žena) u zadnjih godinu dana ukazuju da kao društvo prihvatamo kulturu nasilja. Najčešći oblik nasilja kojem su izložene žene u Bosni i Hercegovni je psihičko nasilje, kao i njegova kombinacija sa fizičkim nasiljem, dok je 24% žena pretrpilo neki oblik fizičkog nasilja.“

 Provedena Studija koristit će svima uključenima u prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama, te će biti korištena kao nezaobilazan resurs za bliže definiranje ovog specifičnog problema i kreiranje informiranih, relevantnih i ciljanih politika prevencije nasilja nad ženama, podrške i pomoći žrtvama nasilja, te procesuiranja počinitelja i osiguranja reparacije oštećenima.

Potvrđena je opredjeljenost Bosne i Hercegovine da nastavi sa unapređenjem institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama i nasilje u porodici ali i sa borbom protiv stereotipa i neravnopravnosti između žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini.