„Sudska zaštita od rodno zasnovanog i nasilja u obitelji“ tema je rasprave u organizaciji Komisije za ostvarivanja ravnopravnosti spolova, a održana je u sklopu održavanja Sedmice ravnopravnosti spolova.

Zajednička ocjena sudionika rasprave Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PS BiH, jeste da Bosna i Hercegovina ima zadovoljavajući zakonski okvir za zaštitu od rodno zasnovanog i nasilja u porodici, no nužno je takve slučajeve adekvatno kazniti kako bi se zaštitila sama žrtva nasilja, ali se treba pobrinuti da ta kazna ima i preventivni značaj.

Kako se moglo čuti, OSCE je analizirao 289 presuda pravosudnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u slučajevima obiteljskog nasilja. Pravna savjetnica u Misiji OSCE-a u BiH, Amra Hamidović kazala je kako su pravosudne institucije u slučaju 77% analiziranih predmeta izrekle uvjetnu kaznu, u 8,3% slučajeva izrečene su zatvorske kazne, a 39 predmeta zaključeno je uz novčanu kaznu. 

tematska (1)

Zatvorske kazne u revidiranim predmetima uglavnom su na donjoj zakonskoj granici, zbog čega postoji velika zabrinutost u smislu odgovora pravosudnog sistema na teška krivična djela koja su uključivala maloljetnike, djecu, starije osobe, te upotrebu hladnog i vatrenog oružja.

Prema riječima direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samre Filipović-Hadžiabdić, situacija u BiH s aspekta obiteljskog nasilja je nezadovoljavajuća. “Svi zajedno trebamo raditi na podizanju svijesti kako bi slučajevi nasilja u porodici bili prijavljeni, žrtve pravno zaštićene, a nasilnici kažnjeni”, kazala je.

Nenad Galić predstavio je studiju koja govori o usklađenosti zakonodavstva BiH s Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Kazao je kako bosanskohercegovački zakonodavni sistem u najvećoj mjeri usklađen sa međunarodnom praksom, ali je problem što se domaći zakonodavni okvir ne primjenjuje”.

“Postoje navodi da je svaka četvrta žena izložena obiteljskom nasilju, a nas zabrinjava što sistem često ne reagira, zbog čega žene sve manje i manje prijavljuju nasilje“, zaključio je Galić.

Preuzmite materijale i prezentacije

Nebojša Galić, Udružene žene Analiza usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (ETS 210)
Adisa Zahiragić, Kantonalni sud Sarajevo, Udruženje žena sudija Sudska razmatranja slučajeva nasilja u porodici u BIH  PUBLIKACIJA
Amra Hamidović, OSCE Misija u BIH Krivična odgovornost i sankcioniranje počinilaca nasilja u porodici  PUBLIKACIJA
Radmila Žigić, Lara Bijeljina  Praćenje i analiza krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Republici Srpskoj  PUBLIKACIJA
Selma Badžić, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica   Praćenje i analiza krivičnih postupaka i sudske prakse u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u FBIH  PUBLIKACIJA
Majda Halilović, Atlantska inicijativa BIH Odabrani rezultati i preporuke o implikacijama roda u pravosuđu Bosne i Hercegovine