Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i entitetski gender centri, uz podršku UNDP i UNFPA, provode zajednički projekat „Sprečavanje i borba protiv nasilja zasnovanog na spolu“ (2009-2012. godine). Na tematskoj sesiji parlamentarnih tijela za ravnopravnost spolova i grupe za populaciju i razvoj, 2.i 3. aprila 2012. godine u Sarajevu predstavljeni su rezultati postignuti u okviru ovoga projekta, s ciljem jačanja političke volje u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja.

Govoreći o ovoj temi, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić kazala je da su provedene obuke za policijske strukture, sudije i tužioce radi efikasnijeg procesuiranja slučajeva nasilja na osnovu spola, nevladine organizacije su sačinile izvještaj o praćenju suđenja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja u sudovima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, uspostavljeni su referalni mehanizmi multidisciplinarnog pristupa svih subjekata zaštitežrtava nasilja na osnovu spola, te istraživanje o seksualnom uznemiravanju u privatnom sektoru.

“Projektom je predviđeno i provođenje istraživanja o prevalenci nasilja nad ženama i uspostavljanje jedinstvene metodologije/usklađenog sistema prikupljanja podataka od svih subjekata zaštite žrtava nasilja nad ženama u porodici (socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, organi provedbe zakona)”, kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Zbog nepostojanja jedinstvenog modela prikupljanja podataka za sve subjekte zaštite, podaci o nasilju u porodici na nivou BiH još uvijek nisu kompletni, konzistentni i pouzdani, te sadrže samo osnovne podatke ožrtvama i počiniocima. Izrada jedinstvene metodologije prikupljanja podataka o nasilju u porodici započela je komparativnom analizom modela prikupljanja podataka u pet zemalja u svijetu i pregledom trenutnog  stanja u oblasti prikupljanja podataka u zemlji. Ova analiza finansirana je iz sredstava UNDP/UNFPA projekta, ali poslužit će kao osnova za daljnji rad na izradi mehanizma za prikupljanje podataka, u okviru FIGAP programa tokom 2012. godine, uključujući sve nadležne institucije na državnom, entitetskom i lokalnom nivou (subjekti zaštite žrtava nasilja), uključujući i statističke institucije.

Aktivnosti projekta “Prevencija i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u BiH”kompatibilne su sa aktivnostima FIGAP programa i značajno su doprinijele realizaciji ciljeva Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici za BiH (2009-2011. godine).

Do kraja godine planirana je  izrada Prijedloga strategije za provođeje Konvencije Vijeća Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici (CAHVIO), a u toku su pripreme za pristupanje BiH ovoj konvenciji

Svaka peta žena tokom svog života bar  jednom bude žrtva fizičkog nasilja i stoga ratifikaciju Konvencije o prevenciji i borbi  protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici smatramo jednim od ključnih prioriteta u prevazilaženju nejednakosti između muškaraca i žena. Dugoročni strateški cilj u oblasti prevencije nasilja u porodici je osigurati usklađeno i adekvatno preventivno djelovanje organa vlasti na svim nivoima i nevladinih organizacija u sprječavanju nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, što podrazumijeva  da žrtve nasilja u porodici treba staviti u središte interesovanja i zaštite, podići svijest o nasilju u porodici kao društvenom problemu, kao i svijest o tome da nasilje u porodici predstavlja kršenje ljudskih prava i da mu se svaka institucija i pojedinac moraju suprotstaviti, te društvenu zajednicu obavezati da ovom problemu da prioritet, da pokaže političku volju i obezbijedi resurse, multisektoralan i koordiniran pristup radi postizanja konkretnih rezultata u njegovom rješavanju.