Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i uz podršku Misije OSCE-a u BiH, održala je 21. novebra tematsku sjednicu povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

 Između ostalih, na sjednici je prisustvovao Specijalnin izvjestilac Vijeća Evrope o nasilju nad ženama Mendes Bota te parlamentarci sa državne i entitetskih nivoa vlasti, državna i entitetska komisije za ravnopravnost spolova, entitetski gender centri, predstavnici i predstavnice pravosuđa, Ministarstva pravde BiH i Ministarstva sigurnosti BiH, nevladinih organizacija, kao i međunarodnih organizacija.

Također, upoznali su se i s analizom krivičnopopravnih sankcija i preporuka iz sudske prakse na području borbe protiv nasilja nad ženama.

 Specijalni izvjestilac Vijeća Evrope Mendes Bota podsjetio je da je potrebno da 10 zemalja potpišu i ratifikuju ovu Konvenciju kako bi ona stupila na snagu, te da su to do sada uradile samo Turska i Albanija. Dodao je i:

“Konvencija je prvi instrument ove vrste koji se konkretno odnosi na rješavanje nasilja nad ženama. Dalje, to je obavezujući dokument i potencijalno je na raspolaganju bilo kojoj državi u svijetu. Sveobuhvatna je i obuhvata mjere na polju prevencije nasilja, zaštite žrtava, procesuiranja počinilaca, te politike rada. Zahtijeva od država da glavne oblike nasilja nad ženama proglase krivičnim djelom, te da osiguraju adekvatne i djelotvorne sankcije za takva djela. Sadrži funkcionalan, snažan i nezavisan mehanizam praćenja u okviru kojeg državni parlamenti aktivno djeluju.”

 Ismeta Dervoz istakla je da Konvencija jasno definira nasilje nad ženama i nasilje u porodici kao krivično djelo, te poziva države, parlamente da se uključe aktivno u zakonodavno djelovanje, promociju i na kraju u nadzor provođenja Konvencije. Gospođa Dervoz je prezentirala i Priručnik za parlamentarce koji se odnosi na primjenu Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja. Ova publikacija je urađena na inicijativu i u saradnji sa Ismetom Dervoz, poslanicom  u Predstavničkom domP arlamentarne skupština BiH i članicom  Mreže parlamentaraca „Žene oslobođene nasilja“ Parlamentarne  skupštine Vijeća Evrope a njeno štampanje je osigurano iz sredstava FIGAP programa.

 Učesnici su, tokom diskusija, ukazali na značaj organizirane borbe protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, te razmijenili mišljenja u vezi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja i Priručnika za parlamentarce, kao alata u njezinoj primjeni.

Kako je istaknuto na kraju, na narednoj sjednici Komisije će se raspravljati o efektima vođenih rasprava, te će se donijeti određene preporuke koje će se dostaviti nadležnim tijelima s ciljem njihovih provođenja za poboljšanje stanja u području o kojem je danas govoreno.