Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014. – 2017. godine.

DSC_01901Ovaj dokument sadrži strateške i srednjoročne ciljeve, očekivane rezultate i aktivnosti za implementaciju UN-ove Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ usmjerene na  postizanje ravnopravnosti spolova u sektorima sigurnosti i obrane u Bosni i Hercegovini.Vijeće je zadužilo sve nadležne institucije BiH da se aktivno uključe u realizaciju planiranih aktivnosti iz Akcijskog plana za implementaciju UNSCR 1325 u BiH do 2017. godine.

Ovaj Akcioni plan izrađen je u punoj saradnji Agencije za ravnopravnost spolova i institucija predstavljenih u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog plana, te uz konsultacije sa nevladinim organizacijama. Stručnu i tehničku podršku izradi Plana pružili su Institut za inkluzivnu sigurnost, u okviru prograna „Resolution to Act“ i UN Women u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa preporukama nezavisne evaluacije provedbe prethodnog Akcionog plana, uspostavljena je struktura novog Akcionog plana za period 2014.-2017. godine. Prethodni plan je sadržavao 8 ciljeva.  U cilju što efikasnije implementacije novog Akcionog plana, ovi ciljevi grupisani unutar tri osnovne kategorije u skladu sa UN Rezolucijom 1325: ravnopravno učešće, prevencija i zaštita. To je omogućilo jasnije definisanje strateških i srednjoročnih ciljeva, očekivanih rezultata, te formulisanje konkretnih, rezultatski usmjerenih aktivnosti. Na ovaj način je pojednostavljen sistem uspostave indikatora za praćenje Akcionog plana, kao i sistem prikupljanja podataka potrebnih za izradu godišnjih izvještaja o provedbi Plana.  

U novoj strukturi zaštita i prevencija obezbjeđuju se kroz strateški cilj 2: Povećan stepen humane sigurnosti. Na ovaj način se u Akcioni plan uvodi jedan novi koncept koji počiva na činjenici  sigurnost ne znači samo zaštitu države ili institucije već i indvidua ili grupa od straha i prijetnji sa kojima se svakodnevno suočavaju. Pristup humane sigurnosti je otvorio put ka uvođenju principa ravnopravnosti spolova u sektor sigurnosti, jer je omogućio da se na kvalitativno drugačiji način razmatra sigurnost na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a posebno u lokalnim zajednicama, te da se ponude nova rješenja koja bi stepen sigurnosti građana i građanki podigla na viši nivo.

1325ap_structure

Također, nova struktura zadržava sve ciljeve iz prethodnog Akcionog plana, s tom razlikom što su prioritetne oblasti sadržane u strateškim ciljevima 1 i 2, dok treći strateški cilj („horizontalni cilj“) sadrži transferzalne („cross-cutting“) oblasti koje su podjednako važne za ostvarivanje prva dva strateška cilja. To se odnosi na unaprijeđenje mehanizama koordinacije, instrumenata za provođenje Akcionog plana, te saradnje sa drugim akterima (lokalne vlasti, NVOe, međunarodne organizacije).