Na 26. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 19. aprila 2012. godine usvojena je inicijativa poslanice Ismete Dervoz, koja se odnosi na upotrebu rodno osjetljivog jezika u radu Parlamentarne skupštine BiH.

 Usvojena inicijativa glasi:

„U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma, upućujem inicijativu kolegijima oba doma Parlamentarne skupštine BiH sa zahtjevom da iniciraju donošenje odluke koja će osigurati da se zaustavi diskriminacija i ostvari ravnopravnost u jeziku u odnosu na lica ženskog spola koji se koristi u komunikaciji, internim aktima i materijalima, koji se šalju drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, u poslovnicima Parlamentarne skupštine BiH i svim drugim situacijama koje to zahtijevaju“.

 Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, definira da “Diskriminacija u jeziku postoji kada se koristi isključivo jedan gramatički rod kao generički pojam”. Ravnopravnost u jeziku ima svoj temelj i u obavezujućim međunarodnim konvencijama i preporukama, obavezujućim za Bosnu i Hercegovinu:

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, CEDAW/GA Res. 34/180, od 18. decembra 1979. (član 2.1.):

Preporuka komiteta ministara Vijeća evrope R (90) 4 o eliminaciji seksizama iz jezika, kao i

Dokument Međuparlamentarne unije – “Plan akcije za korigiranje sadašnje neravnoteže u učešću muškaraca i žena u političkom životu” – dio B IV (154. sjednica Međuparlamentarnog vijeća, Pariz, 1994.), u kojem se nalaže upotreba jezika u zakonodavstvu koji nije diskriminatoran na osnovi spola.

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova će, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnosti spolova BiH, uspostaviti radnu grupu koja će analizirati sve oblike komunikacije sa javnošću, interne akte i materijale sa ciljem izrade prijedloga izmjena sa ciljem poštivanja navedene inicijative.