Vlada Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna usvojila Gender akcioni plan (2019-2021.)

Gender akcioni plan (GAP) Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna je strateško-planski dokument koji svojom implementacijom treba da potiče budući rast i razvoj zajednice, te unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici. Uvođenje principa ravnopravnosti spolova u razvojne politike, strategije, projekte i programe je od posebnog značaja na kantonalnom nivou, zbog nadležnosti koji kantonalni nivo vlasti ima.

Gender akcioni plan SBK/KSB se odnosi na period od 2019. do 2022. godine i usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na ravnopravnosti spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine (2018.-2022.), kao i sa drugim strategijama na državnom, entitetskom, i kantonalnom nivou.

Prema Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini obaveza svakog nivoa vlasti se sastoji od sljedećih segmenata:
a) analizu stanja spolova u određenoj oblasti;
b) implementaciju donesenih državnih politika kroz akcione planove za ravnopravnost spolova;
c) mjere za otklanjanje uočene neravnopravnosti spolova u određenoj oblasti.

Gender akcioni planovi na nivou jedinica kantona su stoga najefikasniji način provođenja ove obaveze. Ustav Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna garantuje najviši stepen ljudskih prava i osnovnih sloboda preuzimajući standarde koji su sastavni dio Ustava FBIH. Zbog toga, Gender akcioni plan SBK/KSB doprinosi ostvarivanju ljudskih prava i sloboda koji imaju snagu ustavnih odredbi SBK/KSB.

Na osnovu toga, Komisija za ravnopravnost spolova Skupštine SBK/KSB inicirala je izradu Gender akcionog plana kao strateškog dokumenta za dosljedno provođenje ustavnih i zakonskih obaveza jer se njime osigurava koordinirano u usmjereno djelovanje svih tijela SBK/KSB. U izradi ovog dokumenta Gender Centar Federacije BiH podršku je pružio direktno Komisiji za ravnopravnost spolova Skupštine SBK.

Komisija za ravnopravnost spolova je nacrt Gender akcionog plana BiH prihvatila na svojoj sjednici održanoj 29.10.2019. godine nakon čega je isti usvojen na sjednici Vlade SBK/KSB 21.11.2019. godine.

Gender akcioni plan SBK