U ovisnosti od oblika diskriminacije utvrđeni su i načini zaštite.

 diskriminacija_zastita

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka se u pravilu podnosi kada u radu ili radnim odnosima dođe do diskriminacije, seksualnog uznemiravanja ili uznemiravanje na osnovu spola.

U skladu sa propisima koji uređuju prava, dužnosti i odgovornosti svih zaposlenih osoba u diskriminacija i djela seksualnog uznemiravanja i uznemiravanje na osnovu spola su definirana kao povreda radne dužnosti koja povlači disciplinsku odgovornost. Ukoliko neki od ovih oblika diskriminacije nastane u okviru obavljanja radnih dužnosti moguće je od poslodavca zahtijevati pokretanje disciplinskog postupka.

 

TUŽBA

Tužba se u pravilu podnosi za direktni i indirektni oblik diskriminacije na osnovu spola.

Svako ko smatra da je žrtva diskriminacije ili da mu je diskriminacijom povrijeđeno neko pravo može tražiti zaštitu tog prava u postupku u kojem se odlučuje o tom pravu kao glavnom pitanju, a može tražiti i zaštitu u posebnom postupku za zaštitu od diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 59/09). Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakon o zabrani diskriminacije BiH međusobno su usaglašeni i u dijelu u kojem se  žrtve diskriminacije upućuju na mogućnost korištenja pravnih mehanizama za zaštitu prava koja su predviđene navedenim zakonima (vrste tužbi, nadležnosti, rokovi, teret dokazivanju, viktimizacija  i drugi).

KRIVIČNA PRIJAVA 

Krivična prijava se u pravilu podnosi za nasilje na osnovu spola, nasilje u porodici, seksualno uznemiravanje ili uznemiravanje na osnovu spola.

U skladu sa Zakonom o ravnopranvosti spolova u BIH “Ko na osnovu spola vrši nasilje, uznemiravanje ili seksualno uznemiravanje kojim se ugrozi mir, duševno zdravlje i tjelesni integritet kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.”

Nasilje u porodici je krivično djelo koje je regulisano krivičnim zakonima entiteta i Brčko distrikta dok entitetski Zakoni o zaštiti od nasilja u porodici utvrđuju zaštitne mjere koje se mogu izreći počiniocima.

Pored ovih djela postoji i niz drugih krivičnih djela koji imaju elemente nasilja na osnovu spola koji su definirani krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.