Vlada Federacije BiH je tačkom 4. Odluke sa 256. sjednice održane 18.02.2021. godine zadužila Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine da pokrene aktivnosti radi pripreme nove sedmogodišnje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027.

Donošenje Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici predviđeno je članom 36. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) i članom 17. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17).

U skladu sa Odlukom, a prema definisanoj metodologiji, formiran je Izvršni tim sastavljen od predstavnika nadležnih federalnih ministarstava, Zavoda za programiranje razvoja i Gender Centra Federacije BiH koji u svom radu operativno koordinira izradu tehničkih elemenata, te osigurava kvalitet procesa i rezultata u svim fazama izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027. Imenovana je također i Tematska grupa sastavljena od osoba koje u svom profesionalnom radu direktno rade sa žrtvama i počiniocima nasilja u porodici, kao I Partnerska grupa za konsultacije u procesu izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027. Svrha Partnerske grupe za konsultacije je osiguranje vertikalne i horizontalne koordinacije procesa izrade Strategije kako bi se osiguralo harmonizirano učešće svih institucionalnih i socio-ekonomskih aktera.

Nakon pripremljenog radnog teksta dokumena Strategije pokrenute su javne konsultacije koje će trajati od 1.12. do 31.21.2021. godine, a zainteresovane strane mogu svoje komentare poslati na na e-mail: zlatan.hrncic@gcfbih.gov.ba

 

Link za preuzimanje dokumenta!_1.12.2021. Radni tekst Strategije 2021 2027

 

Komentare možete poslati kroz track changes ili u vidu komentara. Molimo da Vaši prijedlozi i sugestije budu u formi konkretnih prijedloga sadržaja teksta.

 

Zahvaljujemo na Vašem učešću u procesu javnih konsultacija!