Na osnovu tačke 21. i tačke 28. Sporazuma o zajedničkom finansiranju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predstavljenog po Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i grupe donatora o Finansijskom mehanizmu za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i članom 65. Pravila o organizaciji i radu Finansijskog mehanizma za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine, Agencija za ravnopravnost spolova BiH objavljuje:

P O Z I V

za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP programa

O FIGAP PROGRAMU

Petogodišnji program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 41/09). To podrazumijeva da je koncept ravnopravnosti spolova prihvaćen kao pristup u formulisanju i realizaciji programa i politika u svim sektorima društva i na svim nivoima vlasti. Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC.

 Na ovaj poziv se mogu prijaviti nevladine i druge organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini a koje ispunjavaju uslove u skladu sa „Smjernicama za izradu projektnih prijedloga i kriteriji za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP programa“. Projektni prijedlozi se podnose isključivo na Prijavnom obrascu za projektne prijedloge. Ovim pozivom će se finansirati projekti u kojima su ukupno zahtijevana sredstva do 25.000KM

U skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima FIGAP programa projektni prijedlozi se trebaju fokusirati na održivost aktivnosti u oblasti ravnopravnosti spolova putem saradnje između institucija na svim nivoima vlasti i NVO-a i drugih organizacija civilnog društva. Očekivani početak realizacije projekata bi trebao biti septembar 2014. godine a maksimalno trajanje projektnog ciklusa je 6-9 mjeseci.

 Projektni prijedlozi treba doprinesu realizaciji sljedećih strateških ciljeva i prioritetnih oblasti:

Podrška implementaciji Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini 2014-2017. godine sa naglaskom na sljedeće oblasti:

1. Ostvarivanje humane sigurnosti  

U okviru ove oblasti prednost će se dati prijedlozima koji doprinose ostvarivanju humane sigurnosti na lokalnom nivou, a posebno projetkima koji su usmjereni na

  • Izradu ili podršku u provođenju lokalnih akcionih planova za provođenje UNSCR 1325
  • Programe ekonomskog osnaživanja žena sa ciljem ostvarivanja pretpostavki za humanu sigurost na lokalnom nivou
  • Prevencija svih oblika zastrašivanja i nasilja na osnovu spola (isključujući nasilje koje se dešava u partnerskim vezama)

Prilikom ocjenjivanja prijedloga projekata iz ove oblasti prednost će se dati organizacijama na osnovu iskustva u uvođenju principa humane sigurnosti na lokalni nivo, što se između ostalog dokazuje ostvarenim rezultatima podnosilaca prijedloga i ostvarenim partnerstvom sa lokalnim vlastima.

2. Podrška za umrežavanje regionalnih inicijativa za provođenje UNSCR 1325 kao instrument za jačanje stabilnosti u zemljama koje su bile zahvaćene konfliktima.

U okviru ove oblasti prednost će se dati prijedlozima koji doprinose ostvarivanju humane sigurnosti na lokalnom nivou, a posebno projektima koji su usmjereni na

  • Regionalne inicijative na provedbi UNSCR 1325 (Stvaranje uslova za stvaranje regionalnih akcionih planova, Iniciranje aktivnosti od interesa za užu regiju, razmjena iskustava…) iz zemalja koje su pokrivene Sarajevskom ili Mediteranskom deklaracijom

Prilikom ocjenjivanja prijedloga projekata iz ove oblasti prednost će se dati organizacijama na osnovu broja partnerskih organizacija koje će biti uključene u projektne aktivnosti, a posebno onima koje dolaze iz postkonfliktnih okruženja.

 Prilikom planiranja aktivnosti je obratiti posebnu pažnju na unaprjeđenje položaja višestruko marginalizovanih grupa žena i muškaraca, odnosno na specifične potrebe višestruko isključenih grupa, odnosno osoba koje su izložene diskriminaciji po više različitih osnova kao što su spol i dob, spol i pripadnost nacionalnoj manjini, spol i imovno stanje, spol i invaliditet.

Sva potrebna dokumentacija kao i dodatne informacije se mogu pronaći na web stranici na web stranici www.arsbih.gov.ba te se također mogu preuzeti od 10:00 – 15:00 u prostorijama Agencije za ravnopravnost spolova BIH, Kulovića 4, 71000 Sarajevo. Sva pitanja vezana za ovaj poziv se mogu uputiti isključivo putem e-maila protokol@arsbih.gov.ba a sva pristigla pitanja kao i odgovori će biti objavljivani na web stranici www.arsbih.gov.ba .

Projektni prijedlozi sa svom dodatnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) na adresu „Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Kulovića 4. 71000 Sarajevo“ te elektronsku kopiju Projektnog prijedloga na Prijavnom obrascu za projektne prijedloge na e-mail protokol@arsbih.gov.ba. najkasnije do 07.08.2014. godine sa naznakom „PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FIGAP PROGRAM“. Svi prijedlozi koji budu dostavljeni nakon ovog datuma neće biti razmatrani uključujući i prijedloge koji budu dostavljeni poštom nakon 07.08.2014. godine.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA PROJEKTE PRIJEDLOGE 

Smjernice za izradu projektnih prijedloga i kriteriji za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP programa