naslovna GAPGender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godine je strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na entitetskoj, kantonalnoj i lokalnoj razini. GAP BiH prati prioritete svih razina ustroja vlasti u Bosni i Hercegovini, oslanjajući se na Gender akcijski plan BiH 2006.-2011. godine, državnu i entitetske razvojne strategije, Strategiju za ravnopravnost muškaraca i žena Europske Unije i druge mjerodavne strateške dokumente Vijeća Europe, Europske unije i Ujedinjenih naroda.

Ovaj strateški dokument i dalje sadrži sva područja društvenog života, ali su utvrđena prioritetna i transferzalna (cross-cuting) područja, kao i područja koja se odnose na jačanje sustava, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te jačanje suradnje i partnerstva. Na taj način jasnije su utvrđene obveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, te obveze i odgovornosti resornih ministarstva u svakom prioritetnom području. Gender akcijski plan Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2017. godine sadrži tri strateška cilja unutar kojih su utvrđena prioritetna područja djelatnosti, odnosno programi i mjere potrebni za ostvarivanje tog cilja.
Gender akcioni plan BiH

Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period 2013-2017. godine je strateški dokumenat koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi. On daje smjernice za izradu godišnjih operativnih planova na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou. GAP BiH prati prioritete svih nivoa organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini, oslanjajući se na Gender akcioni plan BiH 2006.-2011. godine, državnu i entitetske strategije razvoja, Strategiju za ravnopravnost muškaraca i žena Evropske Unije i druge relevantne strateške dokumente Vijeća Evrope, Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

struktura_GAP

Ovaj strateški dokument i dalje sadrži sve oblasti društvenog života, ali su utvrđene prioritetne i transferzalne („cross-cuting“) oblasti, kao i oblasti koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te jačanje saradnje i partnerstva. Na taj način jasnije su definisane obaveze institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, te obaveze i odgovornosti resornih ministarstva u svakoj prioritetnoj oblasti. Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine, za period 2013.-2017. godine, sadrži tri strateška cilja u okviru kojih su definisane prioritetne oblasti djelatnosti, odnosno programi i mjere koji su potrebni za ostvarivanje tog cilja.

Kako bi se osigurala potpuna provedba GAP BiH na cijelom teritoriju BiH, uspostavljeni su institucionalni mehanizmi koji su u skladu sa ustavnim i zakonskim okvirom na snazi u BiH. Sa ciljem izrade, usvajanja i praćenja operativnih planova uspostavljaju se sljedeći koordinacioni odbori:
• Koordinacioni odbor za koordinaciju i praćenje provedbe GAP BiH od strane institucija BiH koji će biti uspostavljen od strane Vijeće ministara BiH;
• Koordinacioni odbor za koordinaciju i praćenje provedbe GAP BiH od strane institucija Republike Srpske koji će biti uspostavljen od strane Vlade Republike Srpske;
• Koordinacioni odbor za koordinaciju i praćenje provedbe GAP BiH od strane institucija Federacije Bosne i Hercegovine koji će biti uspostavljen od strane Vlade Federacije BiH.

izrada_operativnih planova
Koordinacioni odbori će biti nadležni za izradu i usvajanje godišnjih operativnih planova, kao i za izvještavanje Koordinacionog odbora GAP BiH. Kao što je i navedeno u GAP BiH, institucije zadužene za osiguravanje ravnopravnost spolova u BiH također imaju važnu ulogu u koordinaciju i praćenju provedbe GAP-a, i to kroz rad Upravnog odbora kojeg čine direktorice Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), Gender centra Republike srpske i Gender centra Federacije BiH (u daljem tekstu: entitetski gender centri). Primarna uloga Upravnog odbora je da usvaja Smjernice za izradu godišnjih operativnih planova (u daljem tekstu: Smjernice).
U skladu sa usvojenim Smjernicama Koordinacioni odbori će do kraja mjeseca oktobra svake godine provedbe GAP BiH izrađivati prijedloge godišnjih operativnih planova koji će u smislu ujednačenog pristupa u provedbi aktivnosti biti dostavljeni Upravnom odboru na mišljenje.