Diskriminacija u jeziku

Priručnik “Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentimaje rezulat polugodišnjeg rada na projektu Gender senzitivni jezik u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima koji je finansiran sredstvima Finansijskog mehanizma za provedbu Gender akcionog plana u Bosni I Hercegovini. Pravni okvir priručnika jeste Zakon o ravnopravnosti spolova BiH (2003) te Zakon o zabrani diskriminacije BiH (2009). Ovi normativni akti oslanjaju se na Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

Ovdje ponuđene smjernice imaju za cilj pomoći provođenje, prije svega, zakonske odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, član 9 (e) da „diskriminacija u jeziku  postoji kada se koristi isključivo jedan gramatički rod kao generički pojam“. Sama struktura bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, s druge strane, posjeduje sisteme za  ravnopravnu vidljivost spolova, tj. ima nastavke za ženski rod i zahtijeva slaganje riječi u
rečenici.

 Diskriminacija u jeziku

Naslov: Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima
Autorice: Jasmina Čaušević i Sandra Zlotrg

Izdavač: Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu

Skills

Posted on

31. Januara 2014.